ავტორიზაცია/აკრედიტაცია – BTA

ავტორიზაცია/აკრედიტაცია


განათლების ხარისხის განვითარების ეროვნული ცენტრის პროფესიული საგანმანათლებლო დაწესებულებების საბჭოს 21.01.2014 წ გადაწყვეტილება №3 შპს ბიზნესისა და ტექნოლოგიების აკადემიას მიენიჭა 5 წლით ავტორიზაცია შემდეგ პროფესიულ საგანმანათლებლო პროგრამებზე:

  • ბუღალტრის მესამე საფეხურის პროფესიული პროგრამა;
  • ბუღალტრის მეოთხე საფეხურის პროფესიული პროგრამა;
  • ბუღალტრის მეხუთე საფეხურის პროფესიული პროგრამა;
  • ინფორმაციული ტექნოლოგის მესამე საფეხურის პროფესიული პროგრამა;
  • ინტერნეტტექნოლოგის (ვებსპეციალისტი) მესამე საფეხურის პროფესიული პროფესიული პროგრამა.