• ქართული
  • English

ვაკანსია

 

ვაკანსია

ვაკანსია

ვაკანსია

ვაკანსია

ვაკანსია

ვაკანსია

ვაკანსია

სიახლე

სიახლე

 

განცხადება კონკურსის გამოცხადების შესახებ

 

,,უმაღლესი განათლების შესახებ“ საქართველოს კანონის 34-ე მუხლის პირველი და მე-2 პუნქტების, 35-ე მუხლის პირველი, მე-2 და მე-3 პუნქტების საფუძველზე შპს ბიზნესისა და ტექნოლოგიების აკადემიაში 2017 წლის 21 თებერვლიდან ცხადდება ღია კონკურსი პროფესორის, ასოცირებული პროფესორის და ასისტენტ-პროფესორის აკადემიური თანამდებობების დასაკავებლად:  

 ბიზნესის ადმინისტრირების მიმართულებით ფინანსების დარგში: 

  • ასოცირებული პროფესორი – 2 საშტატო ერთეული 

  • ასისტენტ-პროფესორი – 1 საშტატო ერთეული; 

 ბ) ბიზნესის ადმინისტრირების მიმართულებით საბუღალტრო აღრიცხვის დარგში:  

  • პროფესორი – 1 საშტატო ერთეული; 

  • ასოცირებული პროფესორი – 1 საშტატო ერთეული;  

  • ასისტენტ-პროფესორი   1 საშტატო ერთეული; 

 გ) ბიზნესის ადმინისტრირების მიმართულებით მარკეტინგის დარგში: 

  • პროფესორი – 1  საშტატო ერთეული; 

 დ) ჯანდაცვის მიმართულებით ფარმაციის დარგში 

  • ასისტენტ-პროფესორი – 1 საშტატო ერთეული.         

 

საკვალიფიკაციო მოთხოვნები 

პროფესორის აკადემიური თანამდებობის დასაკავებლად: 

ა) აკადემიური/სამეცნიერო ხარისხი – დოქტორის ან მასთან გათანაბრებული აკადემიური ხარისხი; 

ბ) სამეცნიერო-პედაგოგიური მუშაობის არანაკლებ 6 წლის გამოცდილება; 

გ) აქტუალური სამეცნიერო პუბლიკაცია  – კონკურსანტის მიერ არჩეული შესაბამისი დარგის თემატიკით უკანასკნელი 10 წლის განმავლობაში შესრულებული და გამოქვეყნებული არანაკლებ ორი სამეცნიერო ნაშრომი/პუბლიკაცია. 

ასოცირებული პროფესორის აკადემიური თანამდებობის დასაკავებლად: 

ა) აკადემიური/სამეცნიერო ხარისხი – დოქტორის ან მასთან გათანაბრებული აკადემიური ხარისხი. 

ბ) სამეცნიერო-პედაგოგიური მუშაობის არანაკლებ 3 წლის გამოცდილება 

გ) აქტუალური სამეცნიერო პუბლიკაციები – კონკურსანტის მიერ არჩეული შესაბამისი დარგის თემატიკით უკანასკნელი 10 წლის განმავლობაში შესრულებული და გამოქვეყნებული არანაკლებ ერთი სამეცნიერო ნაშრომი/პუბლიკაცია. 

 

ასისტენტ-პროფესორის აკადემიური თანამდებობის დასაკავებლად: 

ა) აკადემიური/სამეცნიერო ხარისხი – დოქტორის ან მასთან გათანაბრებული აკადემიური ხარისხი. 

 

საკონკურსო დოკუმენტაცია 

     აკადემიური თანამდებობის დაკავების მსურველთა დოკუმენტაციის წარმოდგენა მიმდინარეობს 2017 წლის 22 მარტიდან 2017 წლის 29 მარტის ჩათვლით. კონკურსი ჩატარდება 2017 წლის 06 აპრილს. 

     საბუთების მიღება იწარმოებს აკადემიის კანცელარიაში დილის 10 საათიდან 17 საათის ჩათვლით შემდეგ მისამართზე: ქ. თბილისი, გლდანი-ნაძალადევის რაიონი, ხეხილსანერგე მეურნეობა; წერონისის ქ. N208საბუთების ელექტრონული მიღება იწარმოებს ასევე ელექტრონული ფოსტის: btaedu@yahoo.com  მეშვეობით. 

     აკადემიური თანამდებობის დაკავების მსურველმა უნდა წარმოადგინოს შემდეგი საბუთები: 

ა)  შევსებული საკონკურსო განაცხადი ბეჭდვითი ფორმით; 

ბ)  ავტობიოგრაფია (CV); 

გ)  საკონკურსო  თანამდებობის შესაბამისი დარგის სასწავლო კურსის სილაბუსი /სილაბუსები; 

დ)  პირადობის დამადასტურებელი მოწმობის/პასპორტის ასლი; 

ე) სამეცნიერო-პედაგოგიური მუშაობის დამადასტურებელი დოკუმენტი; 

ვ) ინფორმაცია უკანასკნელი 10 წლის განმავლობაში გამოქვეყნებული სამეცნიერო შრომები, სტატიები, მონოგრაფიები ან სახელმძღვანელოების შესახებ; 

ზ) შესაბამისი აკადემიური ხარისხის დამადასტურებელი დოკუმენტის (დოკუმენტების) ასლი; 

თ)  2 ფოტოსურათი ზომით   3×4. 

 

     აკადემიური თანამდებობის დაკავების მსურველმა სასურველია წარმოადგინოს სხვა დოკუმენტაცია (საბაკალავრო, სამაგისტრო და სადოქტორო ნაშრომების ხელმძღვანელობა; მონაწილეობები სამეცნიერო კონფერენციებში, ექსპერიმენტებსა და ექსპედიციებში; ადმინისტრაციული და აკადემიური თანამდებობები ავტორიზებულ  უმაღლეს საგანმანათლებლო დაწესებულებებში, ამაღლებული    კვალიფიკაციები, უცხო ენებისა და კომპიუტერული პროგრამების ცოდნა, სამეცნიერო უნივერსიტეტების საბჭოების, სარედაქციო კოლეგიების, კონფერენციების საორგანიზაციო კომიტეტის წევრობა, სექციის ხალმძღვანელობა და სხვა; მიმართულების განვითარების კონცეფცია). 

 

 

 

     საკონტაქტო  პირი:  ხათუნა ბეჟიტაშვილი 

     ტელ: 2 24 95 57 

     e-mail: btaedu@yahoo.com 

     facebook: ბიზნესისა და ტექნოლოგიების აკადემია

 

ტუროპერატორი და ბიბლიოთეკარი