პროფესიული

ინფორმაციული ტექნოლოგი III საფეხურის პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამის მოკლე ანოტაცია

პროგრამაზე ჩარიცხვა ხდება უგამოცდოდ. პროგრამაზე სწავლების უფლება აქვთ საბაზო (9 კლასი) და სრული ზოგადი განათლების მქონე ნებისმიერი ასაკის პირებს.

პროგრამის ფარგლებში სტუდენტს შესაძლებლობა ეძლევა დაეუფლოს ინფორმაციული ტექნოლოგის პროფესიის შემდეგ ასპექტებს: იცის თანამედროვე კომპიუტერების არქიტექტურა, კომპიუტერების შიგა კომპონენტების დანიშნულება და მახასიათებლები, პროგრამული უსაფრთხოების წესები, ოპერატიული სისტემის დანიშნულება დამუშაობის პრინციპები, სამომხმარებლო და ანტივირუსული პროგრამების მოწყობა, ქსელური მოწყობილობის დანიშნულება და მახასიათებლები, გაუმართაობის აღმოფხვრა და კომპიუტერების შეკეთება, მონაცემთა აღდგენა, მცირე საოფისე ქსელების დაპროექტება მოწყობა და ა.შ.
პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამა წარმოადგენს დამოუკიდებელ ერთეულს, რომლის დასრულების შემდეგ კურსდამთავრებულები მიიღებენ შესაბამისი საფეხურის სახელმწიფოს მიერ აღიარებულ, დიპლომს
ერთი წლის სწავლის საზღაური თითოეულ პროგრამაზე შეადგენს 1400 (ათასოთხას) ლარს
პროგრამაზე ჩარიცხვის მსურველებმა უნდა წარმოადგინონ შემდეგი საბუთები:

განათლების დამადასტურებელი დოკუმენტი -ატესტატი (დედანი) ან მასთან გათანაბრებული დოკუმენტი
სამი ცალი ფოტოსურათი 3X4
დაბადების მოწმობა (ასლი)
პირადობის მოწმობა (ასლი)

ბუღალტრის III საფეხურის პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამის მოკლე ანოტაცია

სწავლის ხანგრძლივობა 1 წელი: პროგრამაზე ჩარიცხვა ხდება უგამოცდოდ. სწავლების უფლება აქვთ საბაზო (9 კლასი) და სრული ზოგადი განათლების მქონე ნებისმიერი ასაკის პირებს.
პროგრამის ფარგლებში სტუდენტს შესაძლებლობა ეძლევა დაეუფლოს ბუღალტრის პროფესიის შემდეგ ასპექტებს: შეუძლია დათვლა, აღწერა, გაზომვა და გამოთვლითი სამუშაოების შესრულება, პირველადი საბუღალტრო დოკუმენტების შედგენა, ბუღალტრული გატარება, მინიშნებული ოპერაციების ასახვა ბუღალტრულ ანგარიშში, დანერგილ საბუღალტრო პროგრამაში სამეურნეო ოპერაციების შენტანა კორექტირება, საცდელი ბალანსის შესადგენი ნაშთების მომზადება და ა.შ.
III საფეხურზე სწავლის საფასური შეადგენს 1400 (ათასოთხასი) ლარს
მისანიჭებელი კვალიფიკაცია_ ბუღალტერ მოანგარიშე.

ბუღალტრის IV საფეხური პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამის მოკლე ანოტაცია

პროგრამის ფარგლებში სტუდენტს შესაძლებლობა ეძლევა დაეუფლოს ბუღალტრის პროფესიის შემდეგ ასპექტებს: სამეურნეო ოპერაციების შინაარსის ადეკვატური საბუღალტრო გატარებები, კონკრეტული ბიზნესის შესაბამისი საბუღალტრო ანგარიშთა გეგმის დაპროექტება, საბუღალტრო კომპიუტერული პროგრამის შესაძლებლობების გათვალისწინება.
IV საფეხურზე სწავლის საფასური შეადგენს 800 (რვაასი) ლარს.
მისანიჭებელი კვალიფიკაცია-ბუღალტერ ტექნიკოსი

სწავლის ხანგრძლივობა 1 წელი: პროგრამაზე ჩარიცხვა ხდება უგამოცდოდ. სწავლების უფლება აქვთ საბაზო (9 კლასი) და სრული ზოგადი განათლების მქონე ნებისმიერი ასაკის პირებს. რომელთაც აქვთ ბუღალტრის III საფეხურის პროფესიული კვალიფიკაციის დიპლომი.

ბუღალტრის V საფეხურის პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამის მოკლე ანოტაცია

სწავლის ხანგრძლივობა 1 წელი: პროგრამაზე ჩარიცხვა ხდება უგამოცდოდ. პროგრამაზე სწავლების უფლება აქვთ საბაზო (9 კლასი) და სრული ზოგადი განათლების მქონე ნებისმიერი ასაკის პირებს. რომელთაც აქვთ ბუღალტრის IV საფეხურის პროფესიული კვალიფიკაციის დიპლომი.
პროგრამის ფარგლებში სტუდენტს შესაძლებლობა ეძლევა დაეუფლოს ბუღალტრის პროფესიის შემდეგ ასპექტებს: სამუშაოს დაგეგმვა და დოკუმენტებზე ზრუნვის შემუშავება, ფუნქციების განაწილება აღრიცხვის პერსონალს შორის, სააღრიცხვო პოლიტიკის შემუშავება, ფინანსური ანგარიშების მომზადება, საგადასახადო ვალდებულებების განსაზღვრა და დეკლარაციების გაგზავნა და ა.შ.
V საფეხურზე სწავლის საფასური შეადგენს 800 (რვაასი) ლარს.

პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამის ცალკეული საფეხურები წარმოადგენს დამოუკიდებელ ერთეულს, რომლის დასრულების შემდეგ კურსდამთავრებულები მიენიჭებათ კვალიფიკაცია და მიიღებენ შესაბამისი საფეხურის
სახელმწიფოს მიერ აღიარებულ დიპლომს

პროგრამაზე ჩარიცხვის მსურველებმა უნდა წარმოადგინონ შემდეგი საბუთები:
განათლების დამადასტურებელი დოკუმენტი
სამი ცალი ფოტოსურათი 3X4
პირადობის მოწმობა (ასლი)
დაბადების მოწმობა (ასლი)

კრიმინალისტის (ფოტოდაქტილოსკოპისტი) III საფეხურის პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამის მოკლე ანოტაცია

სწავლის ხანგრძლივობა 1 წელი: პროგრამაზე ჩარიცხვა ხდება უგამოცდოდ. სწავლების უფლება აქვთ საბაზო (9 კლასი) და სრული ზოგადი განათლების მქონე ნებისმიერი ასაკის პირებს.
პროგრამის ფარგლებში სტუდენტს შესაძლებლობა ეძლევა დაეუფლოს კრიმინალისტის პროფესიის შემდეგ ასპექტებს: შემთხვევის ადგილის ნახაზის აგება, კვალის აღმოჩენა, ფიქსირება, შეფუთვა, პროცესუალურად გაფორმება, ფოტოგრაფირება, ვიდეო გადაღება და ა.შ
III საფეხურზე სწავლის საფასური შეადგენს 1500 (ათახუთას) ლარს

კრიმინალისტის (ფოტოდაქტილოსკოპისტი) IV საფეხური პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამის მოკლე ანოტაცია

სწავლის ხანგრძლივობა 1 წელი: პროგრამაზე ჩარიცხვა ხდება უგამოცდოთ. სწავლების უფლება აქვთ სრული ზოგადი განათლების მქონე ნებისმიერი ასაკის პირებს. რომელთაც აქვთ კრიმინალისტის III საფეხურის პროფესიული კვალიფიკაციის დიპლომი პროგრამის ფარგლებში სტუდენტს შესაძლებლობა ეძლევა დაეუფლოს კრიმინალისტის პროფესიის შემდეგ ასპექტებს: პროგრამა მოიცავს კრიმინალისტის სპეციალობის სრულ კურსს, კერძოდ: შემთხვევის ადგილის დათვარიელება; ყველა სახის ნივთმტკიცების (ბალისტიკური, ქიმიური, ბიოლოგიური და ა.შ.) ამოღება, აღწერა, შეფუთვა, მარკირება; საგამოძიებო მოქმედებებში მონაწილეობის მიღება, სასამართლოსთან ურთიერთობა და ა.შ.
IV საფეხურზე სწავლის საფასური შეადგენს 1600 (ათასექვსას) ლარს

პროგრამაზე ჩარიცხვის მსურველებმა უნდა წარმოადგინონ შემდეგი საბუთები:  
 
განათლების დამადასტურებელი დოკუმენტი -ატესტატი (დედანი) ან მასთან გათანაბრებული დოკუმენტი
განათლების დამადასტურებელი დოკუმენტი 
 სამი ცალი ფოტოსურათი 3X4 
 პირადობის მოწმობა (ასლი)