სამართლებრივი აქტები – BTA

სამართლებრივი აქტები

მისია

ადმინისტრაციის დებულება

დაწესებულების საქმიანობის ხარისხის უზრუნველყოფის მექანიზმები

2018 სასწავლო პროცესის მარეგულირებელი დებულება

საქმისწარმოების ერთიანი წესი

ბიბლიოთეკით სარგებლობის წესი

ბიბლიოთეკის დებულება

კომპიუტერული ტექნიკითა და ინტერნეტით სარგებლობის წესი

სამედიცინო დახმარების აღმოჩენის მექანიზმი

შინაგანაწესი

მოდულური პროგრამის განმახორციელებელი პირების -მასწავლებელთა მიღების წესი

ხანძრის საწინააღმდეგო უსაფრთხოების უზრუნველყოფისა და ევაკუაციის წესი

ეთიკის კოდექსი და დისციპლინარული პასუხისმგებლობის ნორმები

წესრიგის დაცვის უზრუნველყოფის მექანიზმები