სამართლებრივი აქტები – BTA

სამართლებრივი აქტები

მისია

დებულება

საქმისწარმოების ერთიანი წესი

ბიბლიოთეკით სარგებლობის წესი

ბიბლიოთეკის დებულება

კომპიუტერული ტექნიკითა და ინტერნეტით სარგებლობის წესი

სასწავლო პროცესის მარეგულირებელი წესი

მასწავლებლების შერჩევის წესი

სამედიცინო დახმარების აღმოჩენის მექანიზმი

შინაგანაწესი

ხანძრის საწნააღმდეგო უსაფრთხოების უზრუნველყოფისა და ევაკუაციის წესი

ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახურის დებულება

სასწავლო მიზნებისათვის გამოყენებული მასალებისა და ნედლეულის შესყიდვის, შენახვის, გამოყენებისა და უტილიზაციის წესები

ეთიკის კოდექსი და დისციპლინარული პასუხისმგებლობის ნორმები

პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამების შემუშავების ინსტრუქცია და დამტკიცების პროცედურა

წესრიგის დაცვის უზრუნველყოფის მექანიზმები