სამართლებრივი აქტები

სამართლებრივი აქტები

მისია

დებულება

საქმისწარმოების ერთიანი წესი

ბიბლიოთეკით სარგებლობის წესი

ბიბლიოთეკის დებულება

კომპიუტერული ტექნიკითა და ინტერნეტით სარგებლობის წესი

სასწავლო პროცესის მარეგულირებელი წესი

მასწავლებლების შერჩევის წესი

სამედიცინო დახმარების აღმოჩენის მექანიზმი

შინაგანაწესი

ხანძრის საწნააღმდეგო უსაფრთხოების უზრუნველყოფისა და ევაკუაციის წესი

ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახურის დებულება

სასწავლო მიზნებისათვის გამოყენებული მასალებისა და ნედლეულის შესყიდვის, შენახვის, გამოყენებისა და უტილიზაციის წესები

ეთიკის კოდექსი და დისციპლინარული პასუხისმგებლობის ნორმები

პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამების შემუშავების ინსტრუქცია და დამტკიცების პროცედურა

წესრიგის დაცვის უზრუნველყოფის მექანიზმები