მისია
ადმინისტრაციის დებულება
დაწესებულების საქმიანობის ხარისხის უზრუნველყოფის მექანიზმები
2018 სასწავლო პროცესის მარეგულირებელი დებულება
საქმისწარმოების ერთიანი წესი
ბიბლიოთეკით სარგებლობის წესი
ბიბლიოთეკის დებულება
კომპიუტერული ტექნიკითა და ინტერნეტით სარგებლობის წესი
სამედიცინო დახმარების აღმოჩენის მექანიზმი
შინაგანაწესი
მოდულური პროგრამის განმახორციელებელი პირების -მასწავლებელთა მიღების წესი
ხანძრის საწინააღმდეგო უსაფრთხოების უზრუნველყოფისა და ევაკუაციის წესი
ეთიკის კოდექსი და დისციპლინარული პასუხისმგებლობის ნორმები
წესრიგის დაცვის უზრუნველყოფის მექანიზმები

Close Menu
X