სიახლე – BTA

სიახლე

2017 წლის 16 აგვისტოს 14 საათზე სსიპ – განათლების ხარისხის განვითარების ეროვნულ ცენტრში დანიშნულია ბიზნესისა და ტექნოლოგიების აკადემიის ავტორიზაციის საბჭოს სხდომა, სადაც განხილული იქნება ტუროპერატორის მეხუთე საფეხურისა და ბიბლიოთეკარის მეოთხე საფეხურის მოდულური პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამების დამატების, დაწესებულების სტუდენტთა საერთო კვოტისა და პრაქტიკოსი ექთნის მეხუთე საფეხურის მოდულურ პროგრამაზე კვოტის გაზრდის საკითხები.