პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამების დაგეგმვა, ადაპტირება და განხორციელება – ბიზნესისა და ტქნოლოგიების აკადემია

პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამების დაგეგმვა, ადაპტირება და განხორციელება

2018 წლის 05 ივნისს ჩატარდა ტრენინგი მოდულური პროგრამების განმახორციელებელ პირებთან თემაზე: პროგრამების დაგეგმვა, ადაპტირება და განხორციელება.
ტრენინგის მიზანი იყო აკადემიაში დასანერგი პროგრამების პერსონალის ინფორმირება მოდულის ადაპტირების, სწავლების და შეფასების მეთოდების მიმართულებით, პრეზენტაციების შემდეგ მასწავლებლებმა გააკეთეს სასწავლო გეგმები და მოდულების ადაპტირება.