მასწავლებლისა და სასწავლუ კურსის შეფასების კითხვარი – ბიზნესისა და ტქნოლოგიების აკადემია

მასწავლებლისა და სასწავლუ კურსის შეფასების კითხვარი

მიმდინარე კვირას პროფესიული მომზადება-გადამზადების მოსარგებლეებმა შეავსეს კითხვარი, რომელიც მოიცავს დაწესებულების, ადმინისტრაციის, მასწავლებლისა და სასწავლო კურსის შეფასებას.
სასწავლებელი მსგავსი ხასიათის კვლევებს სისტემატურად მიმართავს. აღსანიშნავია , რომ კითხვარის ყველა ნაწილში შეფასებები უმაღლესი და დადებითია. ეს ფაქტი დაწესებულებისთვის არის სტიმული უკეთესი მუშაობისთვის.