შრომის უსაფრთხოების სპეციალობის მომზადების სასერტიფიკაციო კურსი – ბიზნესისა და ტქნოლოგიების აკადემია

შრომის უსაფრთხოების სპეციალობის მომზადების სასერტიფიკაციო კურსი

შრომის უსაფრთხოების შესახებ კანონის მოთხოვნების შესაბამისად შრომის უსაფრთხოების სპეციალისტს გავლილი უნდა ჰქონდეს შესაბამისი აკრედიტებული პროგრამა.
პროგრამის მოცულობა, განხორციელების წესი და პირობები განისაზღვრა საქართველოს შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის მინისტრის ადმინისტრაციულ-სამართლებრივი აქტით.👨‍🚒👷‍♀️👷‍♂️
ბიზნესისა და ტექნოლოგიების აკადემია, საქართველოს შრომის უსაფრთხოების ასოციაციის მონაწილეობით, კომპანიების სპეციალისტებისთვის და ფიზიკური პირებისთვის იწყებს შრომის უსაფრთხოების სპეციალისტის მომზადების აკრედიტებული პროგრამის განხორციელებისთვის სატრეინინგო ჯგუფების რეგისტრაციას.
აკრედიტებული პროგრამა მოიცავს შესაბამის სასწავლო კომპონენტებს და შედგება საბაზისო მინიმალური 130 საათისგან, რომლის გავლის შემთხვევაში მონაწილეზე გაიცემა შესაბამისი აკრედიტირებული სერტიფიკატი.
პროგრამის მსმენელი შეიძლება იყოს არანაკლებ სრული ზოგადი განათლების მქონე პირი 18 წლის ასაკიდან.
📌საკონტაქტო ინფორმაცია
🚩 მისამართი: ქ. თბილისი, წერონისის №208
📱ტელ/ფაქსი: (+995 32 ) 2 24 95 57; 2964175(საღამოს);
(+995 593) 30 32 11; 574 00 80 80;
📧 მეილი: btaedu@yahoo.com;
📍 www.bta.edu.ge
http://bta.edu.ge/