ტრენინგი: პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამების დაგეგმვა, ადაპტირება და განხორციელება – ბიზნესისა და ტქნოლოგიების აკადემია

ტრენინგი: პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამების დაგეგმვა, ადაპტირება და განხორციელება