შპს ბიზნესისა და ტექნოლოგიების აკადემიის მისია, ხედვა და ღირებულებები

მისია:

     შპს ბიზნესისა და ტექნოლოგიების აკადემიის მისიაა  მრავალპროფილური  საგანმანათლებლო საქმიანობა,  მომხმარებლებისათვის  ინოვაციური მიდგომებით მაღალი ხარისხის სასწავლო-სამუშაო პირობების შეთავაზება.     აკადემიის მისწრაფებაა პროფესიული განათლების ხარისხის უზრუნველყოფა, ადამიანური კაპიტალის უწყვეტი განვითარება,  რაც განსაზღვრავს მის როლს ეროვნულ და საერთაშორისო   სივრცეში.

 

ხედვა:

   2025 წელს აღიარებულ იქნას  ხარისხთან ასოცირებულ პროფესიულ საგანმანათლებლო დაწესებულებად, რასაც დაწესებულების წარმატებაზე და პროფესიონალიზმზე ორიენტირებული მტკიცე გუნდი და მრავალფეროვანი პარტნიორობა განაპირობებს.

 

ღირებულებები:

          განათლების ხელმისაწვდომობა;

          განვითარებისკენ სწრაფვა;

          სამართლიანობა;

          პიროვნებაზე ორიენტირებულობა;

          პროფესიონალიზმი და რეპუტაციაზე ზრუნვა