პროგრამაზე სწავლების უფლება აქვთ  პირებს საბაზო განათლებიდან (9 კლასიდან)

საგანმანათლებლო პროგრამის მიზანია უზრუნველყოფს კონკურენტუნარიანი კადრების მომზადება   სამშენებლო კონსტრუქციების მოწყობის სფეროში;

კურსდამთავრებულს შეუძლია:

 1. მოაწყოს ყალიბი და არმატურის ნაკეთობა (ბადეები, სივრცული და ბრტყელი კარკასები)
 2. ჩააწყოს ბეტონი მომზადებულ ყალიბში
 3. განახორციელოს ბეტონის ნიმუშების აღება
 4. მოუაროს ბეტონს
 5. აწარმოოს პლასტმასის, რკინაბეტონისა და ლითონის კონსტრუქციების  სამონტაჟო სამუშაოები
 6. აწარმოოს ხის კონსტრუქციების (მზიდი და არამზიდი კედლები, კიბეები, ყალიბი) სამონტაჟო სამუშაოები
 7. შეასრულოს ჰიდროსაიზოლაციო სამუშაოები მზიდ და არამზიდი კონსტრუქციებზე
 8. განახორციელოს კონსტრუქციების თანმიმდევრული დემონტაჟი უსაფრთხოების ნორმების დაცვით.

სწავლის საფასური – უფასო (ფინანსდება სახელმწიფოს მიერ)

სასწავლო პროცესის ხანგრძლივობა 1.5  წელი

პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამის დასრულების შემდეგ კურსდამთავრებულებს მიენიჭებათ კვალიფიკაცია და მიიღებენ სახელმწიფოს მიერ აღიარებულ დიპლომს.

პროგრამაზე ჩარიცხვის მსურველებმა უნდა წარმოადგინონ შემდეგი საბუთები:

განათლების დამადასტურებელი დოკუმენტი -ატესტატი ან მასთან გათანაბრებული დოკუმენტი

სამი ცალი ფოტოსურათი 3X4

დაბადების მოწმობა (ასლი)

პირადობის მოწმობა (ასლი)

 1. დასაქმების სფერო და შესაძლებლობები
 • სამშენებლო კონსტრუქციების მოწყობაში“ საბაზო პროფესიული კვალიფიკაციის მქონე პირი შეიძლება დასაქმდეს სამოქალაქო და სამრეწველო შენობა-ნაგებობების მშენებლობაზე ღია სივრცესა და სიმაღლეზე. ის შეიძ­ლება იყოს თვითდასაქმებული ან დასაქმდეს სხვადასხვა ტიპის სამშე­ნ­ებლო-სარემონტო და დიზაინერულ კომპანიებში, სახელმწიფო ან კერძო საწარმო-დაწესებულებაში, რომელთა საქმიანობა დაკავშირებული იქნება შენობა-ნაგებობის მშენებლობასთან (მონოლითური, ანაკრები)ან მის რეკონსტრუქცია-გაძლიერებასთან. მას სამუშაოების შესრულება მოუწევს სხვადასხვა კლიმატის პირობებში. დასაქმების პოზიციები შესაძლებელია იყოს: მონოლითური კონსტრუქციების (საძირკველი, როსტვერკი, კედელი, სვეტი, გადახურვის ფილა და ა.შ.) მომწყობი; ანაკრები კონსტრუქციების (საძირკველი, სვეტი, ფილა, რიგელი, კოჭი და ა.შ.)  მემონტაჟე;

პროგრამაზე სწავლების უფლება აქვთ  პირებს საბაზო განათლებიდან (9 კლასიდან)

პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამის მიზანია უზრუნველყოს  კონკურენტუნარიანი კადრების მომზადებას ელექტროობაში.  ჩარჩო დოკუმენტის საფუძველზე შესაძლებელია მომზადდეს კადრი დაბალი ძაბვის ელექტროობაში, მაღლი ძაბვის ელექტროობაში, მექატრონიკაში და რკინიგზის ელექტრომომარაგების მეურნეობაში.

კურსდამთავრებულს შეუძლია:

 1. გაუწიოს დაზარალებულს პირველადი სამედიცინო დახმარება
 2. გამოიყენოს ელექტრული ტექნოლოგიები, ელექტროობის წარმოების, გადაცემისა და განაწილების საშუალებები
 3. დაამონტაჟოს და შეამოწმოს განათება და ელექტრული წრედები საშინაო და მცირე საწარმოო გარემოში
 4. მოიპოვოს და გამოიყენოს საინჟინრო ინფორმაცია  საკომუნიკაციო ტექნოლოგიის (ICT) გამოყენებით
 5. გამოთვალოს ფიგურათა მოცულობა, ფართობი და გამოიყენოს მონაცემთა გამოსახვის სტატისტიკური მეთოდები
 6. წაიკითხოს და დახაზოს საინჟინრო ნახაზები სხვადასხვა ტექნიკის, მათ შორის  კომპიუტერზე დაფუძნებული ხაზვის სისტემის (CAD) გამოყენებით
 7. შექმნას და წარადგინოს პროექტი.

სწავლის საფასური – უფასო (ფინანსდება სახელმწიფოს მიერ)

სასწავლო პროცესის ხანგრძლივობა 2 წელი

პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამის დასრულების შემდეგ კურსდამთავრებულებს მიენიჭებათ კვალიფიკაცია და მიიღებენ სახელმწიფოს მიერ აღიარებულ დიპლომს.

პროგრამაზე ჩარიცხვის მსურველებმა უნდა წარმოადგინონ შემდეგი საბუთები:

განათლების დამადასტურებელი დოკუმენტი -ატესტატი ან მასთან გათანაბრებული დოკუმენტი

სამი ცალი ფოტოსურათი 3X4

დაბადების მოწმობა (ასლი)

პირადობის მოწმობა (ასლი)

დასაქმების სფერო და შესაძლებლობები

ელექტროობის საბაზო პროფესიული კვალიფიკაციის მფლობელს შეუძლია დასაქმდეს ნებისმიერ ორგანიზაციაში ელექტრულ დანადგარებისა და სხვა ელექტრულ აპარატურის მომსახურე პირად: ელექტრიკოსად; ელექტროტექნიკური სისტემების მემონტაჟედ; შენობის ელექტრიკოსად; მომმარაგებელ-ელექტრიკოსად; ელექტრო-მექანიკოსად; ელექტროგაყვანილობის და ფიტინგების მემონტაჟედ; განათების სისტემების მემონტაჟედ; ხანძარსაწინააღმდეგო სიგნალიზაციის მემონტაჟედ; დამცავი სიგნალიზაციის მემონტაჟედ; ქუჩების განათების და ელექტრული სასიგნალო მოწყობილობების მემონტაჟედ; ასაფრენ-დასაფრენი ბილიკების განათების მემონტაჟედ; და მზის ენერგიის ელექტრული კოლექტორების მემონტაჟედ

პროგრამაზე ჩარიცხვა ხდება უგამოცდოდ. პროგრამაზე სწავლების უფლება აქვთ  სრული ზოგადი განათლების მქონე ნებისმიერი ასაკის პირებს.

პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამის მიზანია, უზრუნველყოს ისეთი პროფესიული პროგრამის დანერგვა რომელიც საბაჟო სფეროსთვის უზრუნველყოფს კონკურენტუნარიან კადრს. კერძოდ, საბაჟო საქმის სპეციალისტის მომზადება, რომელიც შეძლებს განახორციელოს საბაჟო საზღვრის კვეთასთან, საქონლის საბაჟო გაფორმებასთან, საბაჟო ზედამხედველობასთან, საბაჟო კონტროლის განხორციელებასთან, ასევე საბაჟო წარმომადგენლობასთან დაკავშირებული ამოცანები. პროგრამის მიზანია, მოამზადოს მაღალკვალიფიციური სპეციალისტები, რომლებიც დაკისრებულ მოვალეობას შეასრულებენ პროფესიული ეთიკის, შრომისა და უსაფრთხოების ნორმების დაცვით. სპეციალისტები აღჭურვილი იქნებიან პროფესიული და ზოგადი/ტრანსფერული უნარებით.

 

კურსდამთავრებულს შეუძლია:

 1. განახორციელოს საბაჟო ზედამხედველობა
 2. გააკონტროლოს ფიზიკური პირი
 3. გააკონტროლოს სატრანსპორტო საშუალებები
 4. განსაზღვროს საქონლის წარმოშობის ქვეყანა და საბაჟო ღირებულება
 5. განსაზღვროს სასაქონლო ოპერაცია და გაუკეთოს ადმინისტრირება საბაჟო გადასახდელებს
 6. განახორციელოს საბაჟო დეკლარირება
 7. განახორციელოს საბაჟო გაფორმება
 8. განახორციელოს სასაზღვრო საკარანტინო კონტროლი
 9. განახორციელოს არასატარიფო ღონისძიებები
 10. განახორციელოს საბაჟო სამართალდარღვევის საქმის წარმოება.

1 წლის სწავლის საფასური შეადგენს 1900 (ერთიათასცხრაასი) ლარს.

სასწავლო პროცესის ხანგრძლივობა 2 წელი

პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამის დასრულების შემდეგ კურსდამთავრებულებს მიენიჭებათ კვალიფიკაცია და მიიღებენ სახელმწიფოს მიერ აღიარებულ დიპლომს.

პროგრამაზე ჩარიცხვის მსურველებმა უნდა წარმოადგინონ შემდეგი საბუთები:

განათლების დამადასტურებელი დოკუმენტი -ატესტატი ან მასთან გათანაბრებული დოკუმენტი

სამი ცალი ფოტოსურათი 3X4

დაბადების მოწმობა (ასლი)

პირადობის მოწმობა (ასლი)

დასაქმების სფერო და შესაძლებლობები

საბაჟო საქმეში უმაღლესი პროფესიული კვალიფიკაციის მფლობელს შეუძლია დასაქმდეს როგორც საჯარო (სსიპ – შემოსავლების სამსახურის საბაჟო დეპარტამენტი), ისე კერძო სექტორში (საბროკერო, საკონსულტაციო, სავაჭრო, სამრეწველო, გადამზიდველი და ლოგისტიკური კომპანიები, დიპლომატიური დაწესებულებები, არასამთავრობო ორგანიზაციები, საბაჟო საწყობები და ტერმინალები). საჯარო სექტორში ის შეიძლება დასაქმდეს სასაზღვრო გამშვები პუნქტის ან საბაჟო გაფორმების საბაჟო ოფიცრად, ხოლო კერძო სექტორში – საბაჟო ბროკერად, საბაჟო დეკლარანტად, საბაჟო გაფორმების სპეციალისტად. ეს ფუნქციები შესაძლოა შერწყმულ იქნეს ლოგისტიკის სპეციალისტის, საბაჟო ტერმინალის მომსახურების განყოფილების სპეციალისტების ფუნქციებთან. კარიერული ზრდის თვალსაზრისით, კურსდამთავრებულს სწავლის გაგრძელება შეუძლია შემდგომ საფეხურებზე ბიზნესისა და ადმინისტრირების მიმართულებით.

პროგრამაზე ჩარიცხვა ხდება უგამოცდოდ. პროგრამაზე სწავლების უფლება აქვთ  სრული ზოგადი განათლების მქონე ნებისმიერი ასაკის პირებს.

პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამის მიზანია, უზრუნველყოს ისეთი პროფესიული პროგრამის დანერგვა, რომელიც მოამზადებს 1. კვალიფიციურ ადმინისტრაციულ დამხმარე პერსონალს, რომელიც შეძლებს საკუთარი კომპეტენციის ფარგლებში დაწესებულების აქტივობების დაგეგმვას, მართვასა და დაწესებულების დოკუმენტბრუნვას;

 კურსდამთავრებულს შეუძლია:

 1. დაგეგმოს შეხვედრები და მივლინებები
 2. მონაწილეობა მიიღოს ბიუჯეტის დაგეგმვაში
 3. აწარმოოს მიმოწერა სხვადასხვა საკითხებზე
 4. მოამზადოს დოკუმენტების პროექტები
 5. მართოს ორგანიზაციის დოკუმენტბრუნვა
 6. კოორდინირება გაუწიოს ორგანიზაციული ქვედანაყოფების საქმიანობას
 7. უზრუნველჰყოს ინფორმაციის გაცვლა ორგანიზაციის სხვადასხვა ქვეგანყოფილებას შორის.

1 წლის სწავლის საფასური შეადგენს 2000 (ორიათასი) ლარს.

სასწავლო პროცესის ხანგრძლივობა 1 წელი

პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამის დასრულების შემდეგ კურსდამთავრებულებს მიენიჭებათ კვალიფიკაცია და მიიღებენ სახელმწიფოს მიერ აღიარებულ დიპლომს.

პროგრამაზე ჩარიცხვის მსურველებმა უნდა წარმოადგინონ შემდეგი საბუთები:

განათლების დამადასტურებელი დოკუმენტი -ატესტატი ან მასთან გათანაბრებული დოკუმენტი

სამი ცალი ფოტოსურათი 3X4

დაბადების მოწმობა (ასლი)

პირადობის მოწმობა (ასლი)

დასაქმების სფერო და შესაძლებლობები

საოფისე საქმეში საშუალო პროფესიული კვალიფიკაციის მფლობელს შეუძლია  დასაქმდეს საჯარო და კერძო დაწესებულებებში ოფისის მენეჯერად, ხელმძღვანელის თანაშემწედ, მდივნად. დოკუმენტაციის წარმოებასა და გარკვეული ორგანიზაციული ქვედანაყოფების ადმინისტრაციული სტრუქტურული ერთეულის სპეციალისტად და დამხმარე მუშაკებად.

პროგრამაზე ჩარიცხვა ხდება უგამოცდოდ. საოფისე საქმის ინტეგრირებულ პროგრამაზე სწავლების უფლება აქვთ  საბაზო განათლების მქონე ნებისმიერი ასაკის პირებს.

პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამის მიზანია, უზრუნველყოს ისეთი პროფესიული პროგრამის დანერგვა, რომელიც მოამზადებს 1. კვალიფიციურ ადმინისტრაციულ დამხმარე პერსონალს, რომელიც შეძლებს საკუთარი კომპეტენციის ფარგლებში დაწესებულების აქტივობების დაგეგმვას, მართვასა და დაწესებულების დოკუმენტბრუნვას;

 კურსდამთავრებულს შეუძლია:

 1. დაგეგმოს შეხვედრები და მივლინებები
 2. მონაწილეობა მიიღოს ბიუჯეტის დაგეგმვაში
 3. აწარმოოს მიმოწერა სხვადასხვა საკითხებზე
 4. მოამზადოს დოკუმენტების პროექტები
 5. მართოს ორგანიზაციის დოკუმენტბრუნვა
 6. კოორდინირება გაუწიოს ორგანიზაციული ქვედანაყოფების საქმიანობას
 7. უზრუნველჰყოს ინფორმაციის გაცვლა ორგანიზაციის სხვადასხვა ქვეგანყოფილებას შორის.

1 წლის სწავლის საფასური შეადგენს 1900 (ერთიათას ცხრაასი) ლარს.

სასწავლო პროცესის ხანგრძლივობა 3 წელი

პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამის დასრულების შემდეგ კურსდამთავრებულებს მიენიჭებათ კვალიფიკაცია და მიიღებენ სახელმწიფოს მიერ აღიარებულ დიპლომს.

ინტეგრირებული პროგრამა გულისხმობს საბაზო ზოგადი განათლების მქონე პირებისთვის პროფესიის შესწავლის პარალელურად სრული ზოგადი განათლების მიწოდებას;   

ინტეგრირებული პროგრამის დასრულების შემდეგ გაიცემა სრული ზოგადი განათლების დამადასტურებელ დოკუმენტთან გათანაბრებული დიპლომი. 

პროგრამაზე ჩარიცხვის მსურველებმა უნდა წარმოადგინონ შემდეგი საბუთები:

სამი ცალი ფოტოსურათი 3X4

დაბადების მოწმობა (ასლი)

პირადობის მოწმობა (ასლი)

დასაქმების სფერო და შესაძლებლობები

საოფისე საქმეში საშუალო პროფესიული კვალიფიკაციის მფლობელს შეუძლია  დასაქმდეს საჯარო და კერძო დაწესებულებებში ოფისის მენეჯერად, ხელმძღვანელის თანაშემწედ, მდივნად. დოკუმენტაციის წარმოებასა და გარკვეული ორგანიზაციული ქვედანაყოფების ადმინისტრაციული სტრუქტურული ერთეულის სპეციალისტად და დამხმარე მუშაკებად.

პროგრამაზე სწავლების უფლება აქვთ  სრული ზოგადი განათლების მქონე ნებისმიერი ასაკის პირებს.

პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამის მიზანია, აღნიშნული  სფეროსთვის  მოამზადოს კონკურენტუნარიანი კადრები, რომლებიც შეძლებენ თანამედროვე ტექნოლოგიების გამოყენებით შექმნან ვებგვერდისთვის ვებინტერფეისის როგორც დიზაინი, ასვე – დეველოპინგი (front_ის მხარე).

 კურსდამთავრებულს შეუძლია:

1. შექმნას ვებგვერდის მაკეტი
და მოარგოს სხვადასხვა მოწყობილობას;

2. გააფორმოს ვებგვერდის
ფონი, შრიფტი და  ელემენტები სტილების
საშუალებით;

3. გადაწყვიტოს მარტივი ამოცანა
JavaScript ენის ძირითადი ელემენტებისა 
და კონსტრუქციების  გამოყენებით;

4. მოახდინოს
JavaScript-ის ბიბლიოთეკების ინტეგრაცია ვებგვერდთან;

5. დააინსტალიროს გვერდის
მართვის სისტემები (CMS) და ააწყოს ვებგვერდის დიზაინი;

6. შეიმუშავოს გვერდის
ინტერაქტივი და ეფექტები
;

7. მოახდინოს გვერდის მარკირება  Bootstrap-ის სპეციალიზებული ბიბლიოთეკების
საშუალებით;

8. შეიმუშაოს გვერდის ინტერაქტივი და ეფექტები
Angular-ის საშუალებით;

9. მოამზადოს ვებინტერფეისის გრაფიკული  დიზაინი;

10. დაამუშაოს ვექტორული გამოსახულება;

სწავლის საფასური – უფასო (ფინანსდება სახელმწიფოს მიერ)

სასწავლო პროცესის ხანგრძლივობა 1 წელი

პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამის დასრულების შემდეგ კურსდამთავრებულებს მიენიჭებათ კვალიფიკაცია და მიიღებენ სახელმწიფოს მიერ აღიარებულ დიპლომს.

პროგრამაზე ჩარიცხვის მსურველებმა უნდა წარმოადგინონ შემდეგი საბუთები:

 

სამი ცალი ფოტოსურათი 3X4

დაბადების მოწმობა (ასლი)

პირადობის მოწმობა (ასლი)

დასაქმების სფერო და შესაძლებლობები

ვებტექნოლოგიებში საშუალო პროფესიული კვალიფიკაციის მფლობელს შეუძლია დასაქმდეს ვებდეველოპერად, ვებგვერდის მხარდამჭერ სპეციალისტად ან ვებდიზაინერად.

პროგრამაზე სწავლების უფლება აქვთ საბაზო განათლების მქონე ნებისმიერი ასაკის პირებს.

პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამის მიზანია, აღნიშნული  სფეროსთვის  მოამზადოს კონკურენტუნარიანი კადრები, რომლებიც შეძლებენ თანამედროვე ტექნოლოგიების გამოყენებით შექმნან ვებგვერდისთვის ვებინტერფეისის როგორც დიზაინი, ასვე – დეველოპინგი (front_ის მხარე).

 კურსდამთავრებულს შეუძლია:

1. შექმნას ვებგვერდის მაკეტი
და მოარგოს სხვადასხვა მოწყობილობას;

2. გააფორმოს ვებგვერდის
ფონი, შრიფტი და  ელემენტები სტილების
საშუალებით;

3. გადაწყვიტოს მარტივი ამოცანა
JavaScript ენის ძირითადი ელემენტებისა 
და კონსტრუქციების  გამოყენებით;

4. მოახდინოს
JavaScript-ის ბიბლიოთეკების ინტეგრაცია ვებგვერდთან;

5. დააინსტალიროს გვერდის
მართვის სისტემები (CMS) და ააწყოს ვებგვერდის დიზაინი;

6. შეიმუშავოს გვერდის
ინტერაქტივი და ეფექტები
;

7. მოახდინოს გვერდის მარკირება  Bootstrap-ის სპეციალიზებული ბიბლიოთეკების
საშუალებით;

8. შეიმუშაოს გვერდის ინტერაქტივი და ეფექტები
Angular-ის საშუალებით;

9. მოამზადოს ვებინტერფეისის გრაფიკული  დიზაინი;

10. დაამუშაოს ვექტორული გამოსახულება;

სწავლის საფასური – უფასო (ფინანსდება სახელმწიფოს მიერ)

სასწავლო პროცესის ხანგრძლივობა 3 წელი

ინტეგრირებული პროგრამა გულისხმობს საბაზო ზოგადი განათლების მქონე პირებისთვის პროფესიის შესწავლის პარალელურად სრული ზოგადი განათლების მიწოდებას;   

ინტეგრირებული პროგრამის დასრულების შემდეგ გაიცემა სრული ზოგადი განათლების დამადასტურებელ დოკუმენტთან გათანაბრებული დიპლომი. 

პროგრამაზე ჩარიცხვის მსურველებმა უნდა წარმოადგინონ შემდეგი საბუთები:

სამი ცალი ფოტოსურათი 3X4

დაბადების მოწმობა (ასლი)

პირადობის მოწმობა (ასლი)

დასაქმების სფერო და შესაძლებლობები

ვებტექნოლოგიებში საშუალო პროფესიული კვალიფიკაციის მფლობელს შეუძლია დასაქმდეს ვებდეველოპერად, ვებგვერდის მხარდამჭერ სპეციალისტად ან ვებდიზაინერად.

სწავლის ხანგრძლივობა 3 წელი:  პროგრამაზე სწავლების უფლება აქვთ მხოლოდ სრული ზოგადი განათლების (12 კლასი) მქონე ნებისმიერი ასაკის პირებს. პროგრამის ფარგლებში სტუდენტს შესაძლებლობა ეძლევათ დაეუფლონ პაციენტის მოვლის პრაქტიკულ უნარ-ჩვევებს. სწავლების პირველივე წლიდან პრაქტიკას გადიან წამყვან სამედიცინო კლინიკებში.

სწავლის საფასური – უფასო (ფინანსდება სახელმწიფოს მიერ)

პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამის დასრულების შემდეგ კურსდამთავრებულებს მიენიჭებათ კვალიფიკაცია და მიიღებენ სახელმწიფოს მიერ აღიარებულ დიპლომს.

პროგრამაზე ჩარიცხვის მსურველებმა უნდა წარმოადგინონ შემდეგი საბუთები: განათლების დამადასტურებელი დოკუმენტი სამი ცალი ფოტოსურათი 3X4 პირადობის მოწმობა (ასლი) დაბადების მოწმობა (ასლი)

დასაქმების შესაძლებლობები:

საექთნო საქმეში კვალიფიკაციის მფლობელს შეუძლია დასაქმდეს ჯანდაცვის სფეროში, სხვადასხვა პროფილის სამედიცინო დაწესებულებებში, შინმოვლის სფეროში, სხვა ტიპის ორგანიზაციებში, რომლებიც საჭიროებს საექთნო მომსახურებას.

 სამედიცინო დაწესებულებები:

· სტაციონარი;

· ამბულატორია;

· დიაგნოსტიკური ცენტრი;

· პირველადი ჯანდაცვის ობიექტები;

· რეაბილიტაციის ცენტრები;

· ესთეტიკური ცენტრები;

· გადაუდებელი დახმარების ცენტრები;

· სასწრაფო გადაუდებელი ცენტრები.

ü სხვადასხვა ინსტიტუცია:

· ბინაზე მომსახურება/პატრონაჟი;

· პანსიონატები (ბავშვთა, მიუსაფართა, მოხუცთა სახლები);

· პალიატიური მზრუნველობის ცენტრები;

· საგანმანათლებლო დაწესებულებები;

· სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებები;

· კვების ობიექტები..

პროგრამაზე ჩარიცხვა ხდება უგამოცდოდ. პროგრამაზე სწავლების უფლება აქვთ  სრული ზოგადი განათლების მქონე ნებისმიერი ასაკის პირებს.

აღმზრდელის პროფესიული საგანმანათლებლო  პროგრამის დასრულების შემდეგ პირს შეუძლია:

ა) ადრეული და სკოლამდელი ასაკის ბავშვის ჰოლისტური განვითარება, მათი ასაკობრივი თავისებურებების, ინტერესების, ინდივიდუალური შესაძლებლობების გათვალისწინებით;

ბ) მრავალფეროვანი, მასტიმულირებელი საგანმანათლებლო და სააღმზრდელო პროცესის დაგეგმვა და მართვა;

გ) ბავშვის განვითარების ხელშემწყობი სტრატეგიების გამოყენება;

დ) წარმატებული, უსაფრთხო, მხარდამჭერი სააღმზრდელო გარემოს შექმნა.

1 წლის სწავლის საფასური შეადგენს 1800 (ერთიათასრვასი) ლარს.

სასწავლო პროცესის ხანგრძლივობა 2 წელი

პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამის დასრულების შემდეგ კურსდამთავრებულებს მიენიჭებათ კვალიფიკაცია და მიიღებენ სახელმწიფოს მიერ აღიარებულ დიპლომს.

პროგრამაზე ჩარიცხვის მსურველებმა უნდა წარმოადგინონ შემდეგი საბუთები:

განათლების დამადასტურებელი დოკუმენტი -ატესტატი ან მასთან გათანაბრებული დოკუმენტი

სამი ცალი ფოტოსურათი 3X4

დაბადების მოწმობა (ასლი)

პირადობის მოწმობა (ასლი)

დასაქმების შესაძლებლობები:

პროგრამის დასრულების შემდეგ პირს შეუძლია დასაქმდეს აღმზრდელის პოზიციაზე, ასევე იმუშაოს თვითდასაქმებით,აღმზრდელად.

პროგრამაზე სწავლების უფლება აქვთ  საბაზო განათლების მქონე ნებისმიერი ასაკის პირებს.

პროგრამის ფარგლებში სტუდენტს შესაძლებლობა ეძლევა შეისწავლოს: პერსონალური კომპიუტერის აწყობადა დაკომპლექტება; პერიფერიული მოწყობილობების დამონტაჟებას; ოპერაციული სისტემის დაინსტალირებას და გამართვას; გამოყენებითი პროგრამული უზრუნველყოის დაინსტალირებას; ოპერაციული სისტემის უსაფრთხოება; ქსელების ფუნდამენტური პრინციპების და ტიპების განსხვავებას; ქსელში ინფორმაციის მიმოცვლის მოდელების (TCP/IP,OSI) შრეები და ამ შრეებზე მომუშავე პორტების გარჩევას და ა.შ.

სწავლის საფასური – უფასო (ფინანსდება სახელმწიფოს მიერ)

სასწავლო პროცესის ხანგრძლივობა 1 წელი.

პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამის დასრულების შემდეგ კურსდამთავრებულებს მიენიჭებათ კვალიფიკაცია და მიიღებენ სახელმწიფოს მიერ აღიარებულ დიპლომს.

პროგრამაზე ჩარიცხვის მსურველებმა უნდა წარმოადგინონ შემდეგი საბუთები:

განათლების დამადასტურებელი დოკუმენტი -ატესტატი ან მასთან გათანაბრებული დოკუმენტი

სამი ცალი ფოტოსურათი 3X4

დაბადების მოწმობა (ასლი)

პირადობის მოწმობა (ასლი)

დასაქმების შესაძლებლობები:

კურს დამთავრებულს შეუძლია დასაქმდეს ტექნიკური მხარდაჭერის სპეციალისტად ნებისმიერ სახელწიფო/მუნიციპალურ ორგანიზაციაში ან/და კერძო კომპანიაში, სადაც გამოიყენება ინფორმაციული ტექნოლოგიები.

პროგრამაზე ჩარიცხვა ხდება უგამოცდოდ. პროგრამაზე სწავლების უფლება აქვთ  საბაზო განათლების მქონე ნებისმიერი ასაკის პირებს.

პროგრამის ფარგლებში სტუდენტს შესაძლებლობა ეძლევა შეისწავლოს: პერსონალური კომპიუტერის აწყობადა დაკომპლექტება; პერიფერიული მოწყობილობების დამონტაჟებას; ოპერაციული სისტემის დაინსტალირებას და გამართვას; გამოყენებითი პროგრამული უზრუნველყოის დაინსტალირებას; ოპერაციული სისტემის უსაფრთხოება; ქსელების ფუნდამენტური პრინციპების და ტიპების განსხვავებას; ქსელში ინფორმაციის მიმოცვლის მოდელების (TCP/IP,OSI) შრეები და ამ შრეებზე მომუშავე პორტების გარჩევას და ა.შ.

სწავლის საფასური – უფასო (ფინანსდება სახელმწიფოს მიერ)

სასწავლო პროცესის ხანგრძლივობა 1 წელი.

პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამის დასრულების შემდეგ კურსდამთავრებულებს მიენიჭებათ კვალიფიკაცია და მიიღებენ სახელმწიფოს მიერ აღიარებულ დიპლომს.

პროგრამაზე ჩარიცხვის მსურველებმა უნდა წარმოადგინონ შემდეგი საბუთები:

განათლების დამადასტურებელი დოკუმენტი -ატესტატი ან მასთან გათანაბრებული დოკუმენტი

სამი ცალი ფოტოსურათი 3X4

დაბადების მოწმობა (ასლი)

პირადობის მოწმობა (ასლი)

დასაქმების შესაძლებლობები:

კურს დამთავრებულს შეუძლია დასაქმდეს ტექნიკური მხარდაჭერის სპეციალისტად ნებისმიერ სახელწიფო/მუნიციპალურ ორგანიზაციაში ან/და კერძო კომპანიაში, სადაც გამოიყენება ინფორმაციული ტექნოლოგიები.

პროგრამაზე სწავლების უფლება აქვთ  სრული ზოგადი განათლების მქონე ნებისმიერი ასაკის პირებს.

პროგრამის ფარგლებში სტუდენტს შესაძლებლობა ეძლევა დაეუფლოს და შეიმუშაოს სამუშაოს ნეგატიური ასპექტებისგან დასაქმებულთა და სამუშაო სივრცეში მყოფი სხვა პირების სიცოცხლის, ჯანმრთელობისა და გარემოს დაცვის მექანიზმი. ასევე, შექმნის პირობებს ჯანსაღი და ღირსეული საქმიანობისთვის საქართველოს კანონმდებლობით გათვალისწინებული სტანდარტების შესაბამისად და უზრუნველყოფს შრომის დაცვითი ღონისძიებების დანერგვასა და მართვას.

სწავლის საფასური – უფასო (ფინანსდება სახელმწიფოს მიერ)

სასწავლო პროცესის ხანგრძლივობა 2 წელი

პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამის დასრულების შემდეგ კურსდამთავრებულებს მიენიჭებათ კვალიფიკაცია და მიიღებენ სახელმწიფოს მიერ აღიარებულ დიპლომს.

პროგრამაზე ჩარიცხვის მსურველებმა უნდა წარმოადგინონ შემდეგი საბუთები:

განათლების დამადასტურებელი დოკუმენტი -ატესტატი ან მასთან გათანაბრებული დოკუმენტი

სამი ცალი ფოტოსურათი 3X4

დაბადების მოწმობა (ასლი)

პირადობის მოწმობა (ასლი)

დასაქმების შესაძლებლობები:

 პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამის მიხედვით შრომის უსაფრთხოებისა და გარემოსდაცვითი ტექნოლოგიების მენეჯერი/სპეციალისტი შეიძლება დასაქმდეს: სხვადასხვა სფეროების: მშენებლობის, ელექტრომომარაგების, წყალმომარაგების, ნავთობისა და გაზის, ლოჯისტიკის, ტრანსპორტის, მძიმე მრეწველობის, სამთო მრეწველობის, საზღვაო პორტების, კომუნიკაციების, ტურიზმის, სარესტორნო, გასართობ, სავაჭრო, საგანმანათლებო დაწესებულებებში: უსაფრთხოების ინსპექტორად/მენეჯერად; ჯანმრთელობის დაცვის ინსპექტორად/მენეჯერად; შრომის, ჯანმრთელობის და უსაფრთხოების ინსპექტორად/მენეჯერად; დაბინძურების ინსპექტორად; ჯანსაღი სამუშაო გარემოს დაცვის ოფიცერად; შრომის უსაფრთხოების და ჯანმრთელობის დაცვის მრჩეველად; გარემოს დაცვის მრჩეველად; შრომის ჰიგიენის სპეციალისტად/მენეჯერად; ნარჩენების შეგროვების სპეციალისტად; ნარჩენების დამუშავება-მოცილების სპეციალისტად; დაბინძურებისაგან გასუფთავება-ნარჩენების მართვის ინსპექტორად; უსაფრთხოების დაცვის სპაციალისტად/ მენეჯერად; შრომის უსაფრთხოებისა და გარემოსდაცვითი ტექნოლოგიების მენეჯერად ან სპეციალისტად; სახელმწიფოს შრომის ინსპექტირების სამსახურებში შრომის უსაფრთხოებისა და გარემოსდაცვითი ტექნოლოგიების მენეჯერად ან სპეციალისტად; სხვადასხვა კერძო და სახელმწიფო სტრუქტურებსა და ორგანიზაციებში შრომის უსაფრთხოებისა და გარემოსდაცვითი ტექნოლოგიების მენეჯერად ან სპეციალისტად.

პროგრამაზე ჩარიცხვის მსურველებმა უნდა წარმოადგინონ შემდეგი საბუთები:  
 
განათლების დამადასტურებელი დოკუმენტი -ატესტატი ან მასთან გათანაბრებული დოკუმენტი
განათლების დამადასტურებელი დოკუმენტი 
 სამი ცალი ფოტოსურათი 3X4 
 პირადობის მოწმობა (ასლი)