პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამა: მშენებლობის მწარმოებელი
პროგრამის განხორციელების ადგილი: ქ.თბილისი, ც.დადიანის ქ.28
სწავლის ხანგრძლივობა: 1,5  წელი;
სწავლის  წინაპირობა: პროგრამაზე სწავლების უფლება აქვთ მხოლოდ საბაზო განათლების (9 კლასი) მქონე ნებისმიერი ასაკის პირებს, კანონმდებლობით დადგენილი ჩარიცხვის  წესის და პირობების  შესაბამისად პროფესიული სტუდენტის სტატუსის მოპოვების საფუძველზე . 
სწავლის საფასური :   ფინანსდება სახელმწიფოს მიერ;
კურსდამთავრებულებს მიენიჭებათ:  პროგრამით გათვალისწინებული პროფესიული კვალიფიკაცია  და მიიღებენ სახელმწიფოს მიერ აღიარებულ ორენოვან  დიპლომს, დანართით.
კურსდამთვრებულს შეეძლება:
1. მოაწყოს ყალიბი და არმატურის ნაკეთობა (ბადეები, სივრცული და ბრტყელი კარკასები)
2. ჩააწყოს ბეტონი მომზადებულ ყალიბში
3. განახორციელოს ბეტონის ნიმუშების აღება
4. მოუაროს ბეტონს
5. აწარმოოს პლასტმასის, რკინაბეტონისა და ლითონის კონსტრუქციების სამონტაჟო სამუშაოები
6. აწარმოოს ხის კონსტრუქციების (მზიდი და არამზიდი კედლები, კიბეები, ყალიბი) სამონტაჟო სამუშაოები
7. შეასრულოს ჰიდროსაიზოლაციო სამუშაოები მზიდ და არამზიდი კონსტრუქციებზე
8. განახორციელოს კონსტრუქციების თანმიმდევრული დემონტაჟი უსაფრთხოების ნორმების დაცვით.
დასაქმების შესაძლებლობები
კურსდამთავრებულს შეუძლია დასაქმდეს:  საწარმო-დაწესებულებაში, რომელთა საქმიანობა დაკავშირებული იქნება შენობა-ნაგებობის მშენებლობასთან (მონოლითური, ანაკრები)ან მის რეკონსტრუქცია-გაძლიერებასთან. მას სამუშაოების შესრულება მოუწევს სხვადასხვა კლიმატის პირობებში. მონოლითური კონსტრუქციების (საძირკველი, როსტვერკი, კედელი, სვეტი, გადახურვის ფილა და ა.შ.) მომწყობი; ანაკრები კონსტრუქციების (საძირკველი, სვეტი, ფილა, რიგელი, კოჭი და ა.შ.) მემონტაჟე;

გაიარეთ შიდა რეგისტრაცია : რეგისტრაციის ბმული
დამატებითი პირობების შესახებ ინფორმაციის მისაღებად დაგვიკავშირდით:
  593 303 211; 574 00 80 80; 0322 249557; 0322 699994;
ქ.თბილისი, ც. დადიანის ქ. N 28-ში ( მეტრო ნაძალადევთან) და წერონისის ქ. N208-ში.
ქ. საჩხერე, გომართელის ქ. N 10

პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამა: ელექტროობა
პროგრამის განხორციელების ადგილი: ქ.თბილისი წერონისის ქ. 208, ც. დადიანის ქ. 28
სწავლის  წინაპირობა: პროგრამაზე სწავლების უფლება აქვთ მხოლოდ საბაზო განათლების (9 კლასი) მქონე ნებისმიერი ასაკის პირებს, კანონმდებლობით დადგენილი ჩარიცხვის  წესის და პირობების  შესაბამისად პროფესიული სტუდენტის სტატუსის მოპოვების საფუძველზე . 
სწავლის საფასური :  უფასო, სახელმწიფოს დაფინანსებით.
კურსდამთავრებულებს მიენიჭებათ:  პროგრამით გათვალისწინებული პროფესიული კვალიფიკაცია  და მიიღებენ სახელმწიფოს მიერ აღიარებულ ორენოვან  დიპლომს, დანართით.
კურსდამთვრებულს შეეძლება:
1. გაუწიოს დაზარალებულს პირველადი სამედიცინო დახმარება
2. გამოიყენოს ელექტრული ტექნოლოგიები, ელექტროობის წარმოების, გადაცემისა და განაწილების საშუალებები
3. დაამონტაჟოს და შეამოწმოს განათება და ელექტრული წრედები საშინაო და მცირე საწარმოო გარემოში
4. მოიპოვოს და გამოიყენოს საინჟინრო ინფორმაცია საკომუნიკაციო ტექნოლოგიის (ICT) გამოყენებით
5. გამოთვალოს ფიგურათა მოცულობა, ფართობი და გამოიყენოს მონაცემთა გამოსახვის სტატისტიკური მეთოდები
6. წაიკითხოს და დახაზოს საინჟინრო ნახაზები სხვადასხვა ტექნიკის, მათ შორის კომპიუტერზე დაფუძნებული ხაზვის სისტემის (CAD) გამოყენებით
7. შექმნას და წარადგინოს პროექტი. დასაქმების შესაძლებლობები
კურსდამთავრებულს შეუძლია დასაქმდეს: ელექტრიკოსად; ელექტროტექნიკური სისტემების მემონტაჟედ; შენობის ელექტრიკოსად; მომმარაგებელელექტრიკოსად; ელექტრო-მექანიკოსად; ელექტროგაყვანილობის და ფიტინგების მემონტაჟედ; განათების სისტემების მემონტაჟედ; ხანძარსაწინააღმდეგო სიგნალიზაციის მემონტაჟედ; დამცავი სიგნალიზაციის მემონტაჟედ; ქუჩების განათების და ელექტრული სასიგნალო მოწყობილობების მემონტაჟედ; ასაფრენდასაფრენი ბილიკების განათების მემონტაჟედ  და მზის ენერგიის ელექტრული კოლექტორების მემონტაჟედ.

გაიარეთ შიდა რეგისტრაცია: რეგისტრაციის ბმული
დამატებითი პირობების შესახებ ინფორმაციის მისაღებად დაგვიკავშირდით:
  593 303 211; 574 00 80 80; 0322 249557; 0322 699994;
ქ.თბილისი, ც. დადიანის ქ. N 28-ში ( მეტრო ნაძალადევთან) და წერონისის ქ. N208-ში.
ქ. საჩხერე, გომართელის ქ. N 10

 

პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამა: საბაჟო  საქმე
პროგრამის განხორციელების ადგილი: ქ. თბილისი, ც.დადიანის ქ.28;  
სწავლის ხანგრძლივობა:  2  წელი;
სწავლის  წინაპირობა: პროგრამაზე სწავლების უფლება აქვთ მხოლოდ სრული ზოგადი განათლების (12 კლასი) მქონე ნებისმიერი ასაკის პირებს, კანონმდებლობით დადგენილი ჩარიცხვის  წესის და პირობების  შესაბამისად პროფესიული სტუდენტის სტატუსის მოპოვების საფუძველზე . 
სწავლის საფასური :  წელიწადში 2000 ლარი;
კურსდამთავრებულებს მიენიჭებათ:  უმაღლესი პროფესიული კვალიფიკაცია საბაჟო საქმეში / Higher Vocational Qualification in Customs  Study და მიიღებენ სახელმწიფოს მიერ აღიარებულ ორენოვან  დიპლომს, დანართით.
კურსდამთვრებულს შეეძლება:
1. განახორციელოს საბაჟო ზედამხედველობა
2. გააკონტროლოს ფიზიკური პირი
3. გააკონტროლოს სატრანსპორტო საშუალებები
4. განსაზღვროს საქონლის წარმოშობის ქვეყანა და საბაჟო ღირებულება
5. განსაზღვროს სასაქონლო ოპერაცია და გაუკეთოს ადმინისტრირება საბაჟო გადასახდელებს
6. განახორციელოს საბაჟო დეკლარირება
7. განახორციელოს საბაჟო გაფორმება
8. განახორციელოს სასაზღვრო საკარანტინო კონტროლი
9. განახორციელოს არასატარიფო ღონისძიებები
10. განახორციელოს საბაჟო სამართალდარღვევის საქმის წარმოება.
დასაქმების შესაძლებლობები
 კურსდამთავრებულს შეუძლია შეუძლია დასაქმდეს,  სასაზღვრო გამშვები პუნქტის ან საბაჟო გაფორმების საბაჟო ოფიცრად,  საბაჟო ბროკერად, საბაჟო დეკლარანტად, საბაჟო გაფორმების სპეციალისტად. ეს ფუნქციები შესაძლოა შერწყმულ იქნეს ლოგისტიკის სპეციალისტის, საბაჟო ტერმინალის მომსახურების განყოფილების სპეციალისტების ფუნქციებთან. 

გაიარეთ შიდა რეგისტრაცია: რეგისტრაციის ბმული
დამატებითი პირობების შესახებ ინფორმაციის მისაღებად დაგვიკავშირდით:
  593 303 211; 574 00 80 80; 0322 249557; 0322 699994;
ქ.თბილისი, ც. დადიანის ქ. N 28-ში ( მეტრო ნაძალადევთან) და წერონისის ქ. N208-ში.
ქ. საჩხერე, გომართელის ქ. N 10

 

პროგრამის განხორციელების ადგილი: ქ. თბილისი, ც.დადიანის ქ. 28; ქ. საჩხერე, ივ.გომართელის ქ. 10
სწავლის ხანგრძლივობა: 1 წელი;
სწავლის წინაპირობა: პროგრამაზე სწავლების უფლება აქვთ მხოლოდ სრული ზოგადი განათლების (12 კლასი) მქონე ნებისმიერი ასაკის პირებს, კანონმდებლობით დადგენილი ჩარიცხვის წესის და პირობების შესაბამისად პროფესიული სტუდენტის სტატუსის მოპოვების საფუძველზე .

სწავლის საფასური : 2500 ლარი;
კურსდამთავრებულებს მიენიჭებათ: პროგრამით გათვალისწინებული პროფესიული კვალიფიკაცია და მიიღებენ სახელმწიფოს მიერ აღიარებულ ორენოვან დიპლომს, დანართით.

კურსდამთვრებულს შეეძლება:
1. დაგეგმოს შეხვედრები და მივლინებები
2. მონაწილეობა მიიღოს ბიუჯეტის დაგეგმვაში
3. აწარმოოს მიმოწერა სხვადასხვა საკითხებზე
4. მოამზადოს დოკუმენტების პროექტები
5. მართოს ორგანიზაციის დოკუმენტბრუნვა
6. კოორდინირება გაუწიოს ორგანიზაციული ქვედანაყოფების საქმიანობას
7. უზრუნველჰყოს ინფორმაციის გაცვლა ორგანიზაციის სხვადასხვა ქვეგანყოფილებას შორის.

დასაქმების შესაძლებლობები

კურსდამთავრებულს შეუძლია დასაქმდეს: ოფისის მენეჯერად, ხელმძღვანელის თანაშემწედ, მდივნად. დოკუმენტაციის წარმოებასა და გარკვეული ორგანიზაციული ქვედანაყოფების ადმინისტრაციული სტრუქტურული ერთეულის სპეციალისტად და დამხმარე მუშაკებად;

გაიარეთ შიდა რეგისტრაცია: რეგისტრაციის ბმული
დამატებითი პირობების შესახებ ინფორმაციის მისაღებად დაგვიკავშირდით:
  593 303 211; 574 00 80 80; 0322 249557; 0322 699994;
ქ.თბილისი, ც. დადიანის ქ. N 28-ში ( მეტრო ნაძალადევთან) და წერონისის ქ. N208-ში.
ქ. საჩხერე, გომართელის ქ. N 10

პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამა: საოფისე საქმე
პროგრამის განხორციელების ადგილი: ქ.თბილისი, ც.დადიანის ქ.28
ინტეგრირებული პროგრამა გულისხმობს საბაზო ზოგადი განათლების მქონე პირებისთვის პროფესიის შესწავლის პარალელურად სრული ზოგადი განათლების მიწოდებას;   
სწავლის ხანგრძლივობა: 3  წელი;
სწავლის  წინაპირობა: პროგრამაზე სწავლების უფლება აქვთ მხოლოდ საბაზო განათლების (9 კლასი) მქონე ნებისმიერი ასაკის პირებს, კანონმდებლობით დადგენილი ჩარიცხვის  წესის და პირობების  შესაბამისად პროფესიული სტუდენტის სტატუსის მოპოვების საფუძველზე . 
სწავლის საფასური :  წელიწადში 2000 ლარი;
კურსდამთავრებულებს მიენიჭებათ:  პროგრამით გათვალისწინებული პროფესიული კვალიფიკაცია  და მიიღებენ სახელმწიფოს მიერ აღიარებულ ორენოვან  დიპლომს, დანართით.
ინტეგრირებული პროგრამის დასრულების შემდეგ გაცემული დიპლომი უთანაბრდება  სრული ზოგადი განათლების დამადასტურებელ დოკუმენტს.
კურსდამთვრებულს შეეძლება:
1. დაგეგმოს შეხვედრები და მივლინებები
2. მონაწილეობა მიიღოს ბიუჯეტის დაგეგმვაში
3. აწარმოოს მიმოწერა სხვადასხვა საკითხებზე
4. მოამზადოს დოკუმენტების პროექტები
5. მართოს ორგანიზაციის დოკუმენტბრუნვა
6. კოორდინირება გაუწიოს ორგანიზაციული ქვედანაყოფების საქმიანობას
7. უზრუნველჰყოს ინფორმაციის გაცვლა ორგანიზაციის სხვადასხვა ქვეგანყოფილებას შორის. დასაქმების შესაძლებლობები
კურსდამთავრებულს შეუძლია დასაქმდეს:  ოფისის მენეჯერად, ხელმძღვანელის თანაშემწედ, მდივნად. დოკუმენტაციის წარმოებასა და გარკვეული ორგანიზაციული ქვედანაყოფების ადმინისტრაციული სტრუქტურული ერთეულის სპეციალისტად და დამხმარე მუშაკებად;

გაიარეთ შიდა რეგისტრაცია: რეგისტრაციის ბმული
დამატებითი პირობების შესახებ ინფორმაციის მისაღებად დაგვიკავშირდით:
  593 303 211; 574 00 80 80; 0322 249557; 0322 699994;
ქ.თბილისი, ც. დადიანის ქ. N 28-ში ( მეტრო ნაძალადევთან) და წერონისის ქ. N208-ში.
ქ. საჩხერე, გომართელის ქ. N 10

პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამა: ვებტექნოლოგიები
პროგრამის განხორციელების ადგილი: ქ.თბილისი, ც.დადიანის ქ.28
სწავლის  წინაპირობა: პროგრამაზე სწავლების უფლება აქვთ მხოლოდ სრული ზოგადი განათლების (12 კლასი) მქონე ნებისმიერი ასაკის პირებს, კანონმდებლობით დადგენილი ჩარიცხვის  წესის და პირობების  შესაბამისად პროფესიული სტუდენტის სტატუსის მოპოვების საფუძველზე . 
სწავლის საფასური :  უფასოდ, სახელმწიფოს დაფინანსებით;
კურსდამთავრებულებს მიენიჭებათ:  პროგრამით გათვალისწინებული პროფესიული კვალიფიკაცია  და მიიღებენ სახელმწიფოს მიერ აღიარებულ ორენოვან  დიპლომს, დანართით.
კურსდამთვრებულს შეეძლება:
1. შექმნას ვებგვერდის მაკეტი და მოარგოს სხვადასხვა მოწყობილობას;
2. გააფორმოს ვებგვერდის ფონი, შრიფტი და ელემენტები სტილების საშუალებით;
3. გადაწყვიტოს მარტივი ამოცანა JavaScript ენის ძირითადი ელემენტებისა და კონსტრუქციების გამოყენებით;
4. მოახდინოს JavaScript-ის ბიბლიოთეკების ინტეგრაცია ვებგვერდთან;
5. დააინსტალიროს გვერდის მართვის სისტემები (CMS) და ააწყოს ვებგვერდის დიზაინი;
6. შეიმუშავოს გვერდის ინტერაქტივი და ეფექტები;
7. მოახდინოს გვერდის მარკირება Bootstrap-ის სპეციალიზებული ბიბლიოთეკების საშუალებით;
8. შეიმუშაოს გვერდის ინტერაქტივი და ეფექტები Angular-ის საშუალებით;
9. მოამზადოს ვებინტერფეისის გრაფიკული დიზაინი;
10. დაამუშაოს ვექტორული გამოსახულება;
  კურსდამთავრებულს შეუძლია დასაქმდეს: ვებდეველოპერად, ვებგვერდის მხარდამჭერ სპეციალისტად ან ვებდიზაინერად.

გაიარეთ შიდა რეგისტრაცია: რეგისტრაციის ბმული
დამატებითი პირობების შესახებ ინფორმაციის მისაღებად დაგვიკავშირდით:
  593 303 211; 574 00 80 80; 0322 249557; 0322 699994;
ქ.თბილისი, ც. დადიანის ქ. N 28-ში ( მეტრო ნაძალადევთან) და წერონისის ქ. N208-ში.
ქ. საჩხერე, გომართელის ქ. N 10

პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამა: ვებტექნოლოგიები
პროგრამის განხორციელების ადგილი: ქ.თბილისი, ც.დადიანის ქ.28
ინტეგრირებული პროგრამა გულისხმობს საბაზო ზოგადი განათლების მქონე პირებისთვის პროფესიის შესწავლის პარალელურად სრული ზოგადი განათლების მიწოდებას;   
სწავლის  წინაპირობა: პროგრამაზე სწავლების უფლება აქვთ მხოლოდ საბაზო განათლების (9 კლასი) მქონე ნებისმიერი ასაკის პირებს, კანონმდებლობით დადგენილი ჩარიცხვის  წესის და პირობების  შესაბამისად პროფესიული სტუდენტის სტატუსის მოპოვების საფუძველზე . 
სწავლის საფასური :  ფინანსდება სახელმწიფოს მიერ;
კურსდამთავრებულებს მიენიჭებათ:  პროგრამით გათვალისწინებული პროფესიული კვალიფიკაცია  და მიიღებენ სახელმწიფოს მიერ აღიარებულ ორენოვან  დიპლომს, დანართით.
ინტეგრირებული პროგრამის დასრულების შემდეგ გაცემული დიპლომი უთანაბრდება  სრული ზოგადი განათლების დამადასტურებელ დოკუმენტს.
კურსდამთვრებულს შეეძლება:
1. შექმნას ვებგვერდის მაკეტი და მოარგოს სხვადასხვა მოწყობილობას;
2. გააფორმოს ვებგვერდის ფონი, შრიფტი და ელემენტები სტილების საშუალებით;
3. გადაწყვიტოს მარტივი ამოცანა JavaScript ენის ძირითადი ელემენტებისა და კონსტრუქციების გამოყენებით;
4. მოახდინოს JavaScript-ის ბიბლიოთეკების ინტეგრაცია ვებგვერდთან;
5. დააინსტალიროს გვერდის მართვის სისტემები (CMS) და ააწყოს ვებგვერდის დიზაინი;
6. შეიმუშავოს გვერდის ინტერაქტივი და ეფექტები;
7. მოახდინოს გვერდის მარკირება Bootstrap-ის სპეციალიზებული ბიბლიოთეკების საშუალებით;
8. შეიმუშაოს გვერდის ინტერაქტივი და ეფექტები Angular-ის საშუალებით;
9. მოამზადოს ვებინტერფეისის გრაფიკული დიზაინი;
10. დაამუშაოს ვექტორული გამოსახულება;
დასაქმების შესაძლებლობები
კურსდამთავრებულს შეუძლია დასაქმდეს: ვებდეველოპერად, ვებგვერდის მხარდამჭერ სპეციალისტად ან ვებდიზაინერად.

გაიარეთ შიდა რეგისტრაცია: რეგისტრაციის ბმული
დამატებითი პირობების შესახებ ინფორმაციის მისაღებად დაგვიკავშირდით:
  593 303 211; 574 00 80 80; 0322 249557; 0322 699994;
ქ.თბილისი, ც. დადიანის ქ. N 28-ში ( მეტრო ნაძალადევთან) და წერონისის ქ. N208-ში.
ქ. საჩხერე, გომართელის ქ. N 10

პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამა: საექთნო განათლება
პროგრამის განხორციელების ადგილი: ქ.თბილისი, წერონისის ქ.28,  ქ. საჩხერე, ივ.გომართელის ქ. 10
სწავლის ხანგრძლივობა: 3 წელი;
სწავლის  წინაპირობა: პროგრამაზე სწავლების უფლება აქვთ მხოლოდ სრული ზოგადი განათლების (12 კლასი) მქონე ნებისმიერი ასაკის პირებს, კანონმდებლობით დადგენილი ჩარიცხვის  წესის და პირობების  შესაბამისად პროფესიული სტუდენტის სტატუსის მოპოვების საფუძველზე . 
სწავლის საფასური :  უფასო (ფინანსდება სახელმწიფოს მიერ)
პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამის დასრულების შემდეგ კურსდამთავრებულებს მიენიჭებათ :   „უმაღლესი პროფესიული კვალიფიკაცია საექთნო საქმეში/ Higher Vocational Qualification in Nursing“  და მიიღებენ სახელმწიფოს მიერ აღიარებულ ორენოვან  დიპლომს, დანართით.
კურსდამთვრებულს შეეძლება:
1. შეაფასოს პაციენტის ჯანმრთელობის მდგომარეობა
2. განახორციელოს თერაპიული პაციენტის საექთნო მართვა
3. განახორციელოს ქირურგიული პაციენტის საექთნო მართვა
4. განახორციელოს გადაუდებელი პაციენტის საექთნო მართვა
5. განახორციელოს კრიტიკულ მდგომარეობაში მყოფი პაციენტის საექთნო მართვა
6. განახორციელოს პერიოპერაციული პაციენტის საექთნო მართვა
7. განახორციელოს სამეანო და გინეკოლოგიური პაციენტის საექთნო მართვა
8. განახორციელოს პედიატრიული პაციენტის საექთნო მართვა
9. განახორციელოს და უზრუნველყოს შინმოვლის მომსახურების გაწევა
10. განახორციელოს და უზრუნველყოს გერიატრიული პაციენტის საექთნო მართვა
11. დაგეგმოს და განახორციელოს საკუთარი პრაქტიკისა და მოვლის ხარისხის შეფასება.


  კურსდამთავრებულს შეუძლია დასაქმდეს: ჯანდაცვის სფეროში, ნებისმიერი პროფილის სამედიცინო დაწესებულებებში, შინმოვლის სფეროში, სხვა ტიპის ორგანიზაციებში, რომლებიც საჭიროებს საექთნო მომსახურებას.

გაიარეთ შიდა რეგისტრაცია: რეგისტრაციის ბმული
დამატებითი პირობების შესახებ ინფორმაციის მისაღებად დაგვიკავშირდით:
  593 303 211; 574 00 80 80; 0322 249557; 0322 699994;
ქ.თბილისი, ც. დადიანის ქ. N 28-ში ( მეტრო ნაძალადევთან) და წერონისის ქ. N208-ში.
ქ. საჩხერე, გომართელის ქ. N 10

პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამა: აღმზრდელი
პროგრამის განხორციელების ადგილი: ქ. საჩხერე, ივ.გომართელის ქ. 10, წერონისის ქ. N208-ში
სწავლის ხანგრძლივობა: 2 წელი;
სწავლის  წინაპირობა: პროგრამაზე სწავლების უფლება აქვთ მხოლოდ სრული ზოგადი განათლების (12 კლასი) მქონე ნებისმიერი ასაკის პირებს, კანონმდებლობით დადგენილი ჩარიცხვის  წესის და პირობების  შესაბამისად პროფესიული სტუდენტის სტატუსის მოპოვების საფუძველზე . 
სწავლის საფასური :  უფასოდ, სახელმწიფოს დაფინანსებით;
კურსდამთავრებულებს მიენიჭებათ:  უმაღლესი პროფესიული კვალიფიკაცია სკოლამდელ აღზრდაში/Higher Vocational Qualification in Preschool Education  და მიიღებენ სახელმწიფოს მიერ აღიარებულ ორენოვან  დიპლომს, დანართით.
კურსდამთვრებულს შეეძლება:
ა) ადრეული და სკოლამდელი ასაკის ბავშვის ჰოლისტური განვითარება, მათი ასაკობრივი თავისებურებების, ინტერესების, ინდივიდუალური
შესაძლებლობების გათვალისწინებით;
ბ) მრავალფეროვანი, მასტიმულირებელი საგანმანათლებლო და სააღმზრდელო პროცესის დაგეგმვა და მართვა;
გ) ბავშვის განვითარების ხელშემწყობი სტრატეგიების გამოყენება;
დ) წარმატებული, უსაფრთხო, მხარდამჭერი სააღმზრდელო გარემოს შექმნა. 
დასაქმების შესაძლებლობები:
  კურსდამთავრებულს შეუძლია დასაქმდეს: აღმზრდელის პოზიციაზე, ასევე იმუშაოს თვითდასაქმებით,აღმზრდელად.

გაიარეთ შიდა რეგისტრაცია: რეგისტრაციის ბმული
დამატებითი პირობების შესახებ ინფორმაციის მისაღებად დაგვიკავშირდით:
  593 303 211; 574 00 80 80; 0322 249557; 0322 699994;
ქ.თბილისი, ც. დადიანის ქ. N 28-ში ( მეტრო ნაძალადევთან) და წერონისის ქ. N208-ში.
ქ. საჩხერე, გომართელის ქ. N 10

პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამა: ბუღალტრული აღრიცხვა   
პროგრამის განხორციელების ადგილი:  ქ.თბილისი, წერონისის ქ. 208
სწავლის ხანგრძლივობა: 1,5  წელი;
სწავლის  წინაპირობა: პროგრამაზე სწავლების უფლება აქვთ მხოლოდ სრული ზოგადი განათლების (12 კლასი) მქონე ნებისმიერი ასაკის პირებს, კანონმდებლობით დადგენილი ჩარიცხვის  წესის და პირობების  შესაბამისად პროფესიული სტუდენტის სტატუსის მოპოვების საფუძველზე . 
სწავლის საფასური :  3750 ლარი;
კურსდამთავრებულებს მიენიჭებათ უმაღლესი პროფესიული კვალიფიკაცია ბუღალტრულ აღრიცხვაში/ Higher Vocational Qualification in Accounting   და მიიღებენ სახელმწიფოს მიერ აღიარებულ ორენოვან  დიპლომს, დანართით.
კურსდამთვრებულს შეეძლება:
1. შეიმუშაოს სააღრიცხვო პოლიტიკა;
2. შეავსოს და არგუმენტირება გაუკეთოს სამუშაო ფორმებს (სააღრიცხვო დოკუმენტები);
3. აწარმოოს ბუღალტრული ოპერაციები;
4. შეავსოს და გააგზავნოს დეკლარაციები;
5. მოამზადოს ფინანსური ანგარიშგება;
6. აწარმოოს ბუღალტრულ აღრიცხვა ეკონომიკური საქმიანობის ზოგიერთი სახეობის მიხედვით;
7. აწარმოოს კონტროლი სამეურნეო სუბიექტის საბუღალტრო აღრიცხვაზე;
8. აწარმოოს მმართველობითი აღრიცხვა;
9. შეასრულოს ეკონომიკური ანალიზი
დასაქმების შესაძლებლობები
კურსდამთავრებულს შეუძლია დასაქმდეს: მთავარ ბუღალტრად, ბუღალტრის თანაშემწედ/ასისტენტად, ბუღალტერ-მოანგარიშედ. შესაძლებელია თვითდასაქმებაც. 

გაიარეთ შიდა რეგისტრაცია: რეგისტრაციის ბმული
დამატებითი პირობების შესახებ ინფორმაციის მისაღებად დაგვიკავშირდით:
  593 303 211; 574 00 80 80; 0322 249557; 0322 699994;
ქ.თბილისი, ც. დადიანის ქ. N 28-ში ( მეტრო ნაძალადევთან) და წერონისის ქ. N208-ში.
ქ. საჩხერე, გომართელის ქ. N 10

პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამა: ინფორმაციის ტექნოლოგია;
პროგრამის განხორციელების ადგილი
: ქ.თბილისი, წერონისის ქ.208;  ქ. საჩხერე, ივ. გომართელის ქ. 10
სწავლის ხანგრძლივობა: 1 წელი;
სწავლის  წინაპირობა: პროგრამაზე სწავლების უფლება აქვთ მხოლოდ საბაზო  განათლების (9 კლასი) მქონე ნებისმიერი ასაკის პირებს, კანონმდებლობით დადგენილი ჩარიცხვის  წესის და პირობების  შესაბამისად პროფესიული სტუდენტის სტატუსის მოპოვების საფუძველზე . 
სწავლის საფასური :  უფასო, სახელმწიფოს დაფინანსებით.
კურსდამთავრებულებს მიენიჭებათ:  პროგრამით გათვალისწინებული პროფესიული კვალიფიკაცია  და მიიღებენ სახელმწიფოს მიერ აღიარებულ ორენოვან  დიპლომს, დანართით.
კურსდამთვრებულს შეეძლება:
1. ააწყოს და დააკომპლექტოს პერსონალური კომპიუტერი;
2. დაამონტაჟოს პერიფერიული მოწყობილობები;
3. დააინსტალიროს და გამართოს ოპერაციული სისტემი;
4. დააინსტალიროს გამოყენებითი პროგრამული უზრუნველყოფა;
5. უზრუნველყოს ოპერაციული სისტემის უსაფრთხოება;
6. განასხვავოს ქსელების ფუნდამენტური პრინციპები და ტიპები;
7. გაარჩიოს ქსელში ინფორმაციის მიმოცვლის მოდელების (TCP/IP,OSI) შრეები და ამ შრეებზე მომუშავე პორტები და ოქმი;
8. გამართოს მარტივი სადენიანი და უსადენო შიდა ქსელი;
9. შეაფასოს აპარატურული და პროგრამული რისკები და განსაზღვროს პრევენციული ზომები;
10. მოახდინოს აპარატურულიდაპროგრამულიპრობლემისიდენტიფიცირება და აღმოფხვრას გაუმართაობა.
 დასაქმების შესაძლებლობები
კურსდამთავრებულს შეუძლია დასაქმდეს: ტექნიკური მხარდაჭერის სპეციალისტად ნებისმიერ კომპანიაში, სადაც გამოიყენება ინფორმაციული ტექნოლოგიები.

გაიარეთ შიდა რეგისტრაცია: რეგისტრაციის ბმული
დამატებითი პირობების შესახებ ინფორმაციის მისაღებად დაგვიკავშირდით:
  593 303 211; 574 00 80 80; 0322 249557; 0322 699994;
ქ.თბილისი, ც. დადიანის ქ. N 28-ში ( მეტრო ნაძალადევთან) და წერონისის ქ. N208-ში.
ქ. საჩხერე, გომართელის ქ. N 10

პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამა: შრომის უსაფრთხოებისა და გარემოსდაცვითი ტექნოლოგიები  
პროგრამის განხორციელების ადგილი:   ქ.თბილისი, წერონისის ქ.208
სწავლის ხანგრძლივობა: 2 წელი;
სწავლის  წინაპირობა: პროგრამაზე სწავლების უფლება აქვთ მხოლოდ სრული ზოგადი განათლების (12 კლასი) მქონე ნებისმიერი ასაკის პირებს, კანონმდებლობით დადგენილი ჩარიცხვის  წესის და პირობების  შესაბამისად პროფესიული სტუდენტის სტატუსის მოპოვების საფუძველზე . 
სწავლის საფასური :  უფასო, სახელმწიფოს დაფინანსება.
კურსდამთავრებულებს მიენიჭებათ   უმაღლესი პროფესიული კვალიფიკაცია შრომის უსაფრთხოებისა და გარემოსდაცვით ტექნოლოგიებში / Higher Vocational Qualification in Occupational Safety and Environmental Technology  და მიიღებენ სახელმწიფოს მიერ აღიარებულ ორენოვან  დიპლომს, დანართით.
კურსდამთვრებულს შეეძლება:
1. შეადგინოს უსაფრთხოებისა და ჯანმრთელობის დაცვის, გარემოსდაცვითი გეგმა
2. შეიმუშაოს და განაახლოს პროცედურები და ინსტრუქციები
3. შეაფასოს პროფესიული დაზიანებები და აკონტროლოს რისკი
4. შეაფასოს, გააკონტროლოს და განსაზღვროს ქიმიური და ბიოქიმიური საფრთხეების პრევენციული ზომები
5. დაიცვას ელექტროუსაფრთხოებისა და სახანძრო უსაფრთოების წესები
6. განახორციელოს ევაკუაციის პროცესები
7. გაწიოს პირველადი გადაუდებელი დახმარება
8. გაატაროს საფრთხეების პრევენციისა და რისკების შემცირების ღონისძიებები
9. აკონტროლოს სამუშაო ადგილზე ადამიანთა და სამსახურებრივი ტრანსპორტის უსაფრთხოდ გადაადგილება
10. შეაფასოს გარემოზე, ეკონომიკასა და საზოგადოებაზე კლიმატის ცვლილებით გამოწვეული ზემოქმედების გავლენა
11. განახორციელოს გარემოსდაცვითი სისტემის აუდიტი და მონიტორინგი
12. დაგეგმოს უსაფრთხო სასმელი წყლის დაცვისა და გამოყენების ნორმების დაცვით მოქმედება
13. აკონტროლოს წყლის წყაროების დაბინძურება
14. აკონტროლოს ატმოსფერული ჰაერის დაბინძურება და ჰაერში გაფრქვევის შემცირება

კურსდამთავრებულს შეუძლია დასაქმდეს: უსაფრთხოების ინსპექტორად/მენეჯერად; ჯანმრთელობის დაცვის ინსპექტორად/მენეჯერად; შრომის, ჯანმრთელობის და უსაფრთხოების ინსპექტორად/მენეჯერად; დაბინძურების ინსპექტორად; ჯანსაღი სამუშაო გარემოს დაცვის ოფიცერად; შრომის უსაფრთხოების და ჯანმრთელობის დაცვის მრჩეველად; გარემოს დაცვის მრჩეველად; შრომის ჰიგიენის სპეციალისტად/მენეჯერად; ნარჩენების შეგროვების სპეციალისტად; ნარჩენების დამუშავება-მოცილების სპეციალისტად; დაბინძურებისაგან გასუფთავება-ნარჩენების მართვის ინსპექტორად; უსაფრთხოების დაცვის სპაციალისტად/ მენეჯერად; შრომის უსაფრთხოებისა და გარემოსდაცვითი ტექნოლოგიების მენეჯერად ან სპეციალისტად; სახელმწიფოს შრომის ინსპექტირების სამსახურებში შრომის უსაფრთხოებისა და გარემოსდაცვითი ტექნოლოგიების მენეჯერად ან სპეციალისტად; სხვადასხვა კერძო და სახელმწიფო სტრუქტურებსა და ორგანიზაციებში შრომის უსაფრთხოებისა და გარემოსდაცვითი ტექნოლოგიების მენეჯერად ან სპეციალისტად. 

დარეგისტრირდით ლოდინის რეჟიმში მყოფ რეგისტრანტთა ბაზაში და ჩვენ უახლოეს პერიოდში
დაგიკავშირდებით: რეგისტრაციის ბმული
დამატებითი პირობების შესახებ ინფორმაციის მისაღებად დაგვიკავშირდით: