დისტანციური სწავლების წესი

დებულება

მატერიალური რესურსების გამოყენების წესი

საქმისწარმოების წესი

პერსონალის მართვის წესი

ბიბლიოთეკით სარგებლობის წესი

საგანგებო სიტუაციების მართვის გეგმა

პირველადი გადაუდებელი დახმარების მექანიზმები

ხარისხის უზრუნველყოფის მექანიზმები

შინაგანაწესი

პროფესიულ სტუდენტთა მხარდაჭერის სტრატეგია

ეთიკის კოდექსი

2021  სასწავლო პროცესის მარეგულირებელი დებულება (კონსოლიდირებული)

2021 საგანმანათლებლო პროგრამის დაგეგმვის, განხორციელებისა და შეფასების მეთოდოლოგია

სამუშაო გარემოს ჯამრთელობის და უსაფრთხოების  პოლიტიკა

წესრიგის დაცვის უზრუნველყოფის მექანიზმები

თანამდებობრივი ინსტრუქცია (დებულება)