დისტანციური სწავლების წესი
დებულება
მატერიალური რესურსების გამოყენების წესი
საქმისწარმოების წესი
პერსონალის მართვის წესი
ბიბლიოთეკით სარგებლობის წესი
საგანგებო სიტუაციების მართვის გეგმა
პირველადი გადაუდებელი დახმარების მექანიზმები
ხარისხის უზრუნველყოფის მექანიზმები
შრომის შინაგანაწესი
პროფესიულ სტუდენტთა მხარდაჭერის სტრატეგია
დუალურ პროფესიულ საგანმანათლებლო პროგრამაზე აპტიკანტთა შერჩევის წესი
სასწავლო პროცესის მარეგულირებელი წესი
პროფესიული სტუდენტის შეფასების მარეგულირებელი წესი
სტრატეგიული განვითარების შვიდწლიანი(2020-26 წწ) გეგმა
ერთწლიანი სამოქმედო გეგმის ანგარიში
ერთწლიანი (2021-22 წწ) სამოქმედო გეგმა