3 სექტემბერს, 11:00 საათზე, თიმსის პლატფორმის გამოყენებით გაიმართება დაავადებათა კონტროლისა და საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის ცენტრის წარმომადგენლთან ქალბატონ მარინა თოფურიძესთან შეეხვედრა, პროფესიული საგანმანათლებლო დაწესებულებების სტუდენტებსა და აკადემიურ და ადმინისტრაციულ პერსონალთან, Covid-19 საწინააღმდეგო ვაქცინაციასთან დაკავშირებულ საკითხებზე.

 

თიმსის მონაცემებია

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_OTViMGM3MzYtY2U2ZC00OTk2LTkzYjYtMTgxYWU4MmNkMTVi%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%2261d2e93c-423d-43b4-8f23-1580c2341952%22%2c%22Oid%22%3a%221643fd0c-b21c-4686-abd3-175a37206f44%22%7d