მოიკლე ვადიანი სასერტიფიკატო პროგრამები

სისტემური ადმინისტრირება

ვებგვერდის შექმნა და მართვა

საინჟინრო ნახაზების შექმნა CAD -ის სისტემებით

ელექტრო ტექნოლოგია და უსაფრთოხება

ელექტრორკალური შედუღება

არგონრაკალური შედუღება

ელექტრო და სახანძრო უსაფრთხოება

სასზაღვრო საკარანტინო კონტორილი

ადრეული განათლების სპეციალისტი

სააღმზრდელო პროცესის წარმართვა სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებებში

სსსმ ბავშვებთან მუშაობა

გერიატრიული ასისტენტი

პარტნიორი კომპანიები და ორგანიზაციები

ბიზნესისა და ტექნოლოგიების ორგანიზაცია თანამშრომლობს ორმოცდაათზე მეტ კომპანიასა და ორგანიზაციასთან. კომპანიები აქტიურად თანამშრომლობელ სტუდენტთა სტაჟირებისა და მათ შემდგომ დასაქმებაში