საქართველოში პროფესიული განათლების უდიდესი მნიშვნელობიდან გამომდინარე, თანამედროვე გამოწვევების, შრომის ბაზრის მოთხოვნილებების და საზოგადოების ინტერესების გათვალისწინებით.

ჩვენი  მისიაა:

განათლების       მიღების   შესაძლებლობების   გაზრდის   ხელშეწყობა,   ამ   მიზნით თანამედროვე მოთხოვნების შესაბამისი თეორიული    ცოდნის და პრაქტიკული გამოცდილების მქონე სპეციალისტების მომზადება შესაბამისი მატერიალურ-ტექნიკური ბაზით უზრუნველყოფილ,  კონკურენტულ სასწავლო გარემოში;

ადგილობრივი  და  საერთაშორისო  სასწავლო-სამეწარმეო  პარტნიორობის  სისტემის შექმნა და განვითარება, რაც ხელს შეუწყობს ერთობლივი პროგრამების დაგეგმვას   და განვითარებას;

პერსონალის განვითარებისათვის მუდმივი ზრუნვა;

სტუდენტთა კულტურული და სპორტული ღონისძიებების ხელშეწყობა, რაც გაზრდის მათ მოტივაციას.

Close Menu
X