ყურადღება!

მიმდინარეობს ვებსაიტის განახლება

დოკუმენტები
საგანგებო სიტუაციების მართვის გეგმა
წესდება
სასწავლო პროცესის მარეგულირებელი წესი
შინაგანაწესი
საგანმანათლებლო პროგრამის დაგეგმვის, განხორციელებისა და შეფასების მეთოდოლოგია
სასწავლო საწარმოს დებულება
ეთიკის კოდექსი
სასწავლო პროცესის მარეგულირებელი წესი
საგანმანათლებლო პროგრამის დაგეგმვის, განხორციელებისა და შეფასების მეთოდოლოგია
სამუშაო გარემოს ჯამრთელობის და უსაფრთხოების პოლიტიკა
სახანძრო უსაფრთხოების ზომები
წესრიგის დაცვის უზრუნველყოფის მექანიზმები
თანამდებობრივი ინსტრუქცია (დებულება)
პროფესიული მომზადების და პროფესიული გადამზადების პროგრამების შემუშავების, პროგრამაზე ჩარიცხვის და სასწავლო პროცესის მართვის წესი
საქართველოს სახელმწიფო სიმბოლოების გამოყენების წესი
შუალედური შეფასების, საკვალიფიკაციო გამოცდის ჩატარების და პარტნიორ ორგანიზაციებთან ურთიერთობის წესი
ორგანიზაციებთან ურთიერთობის წესი
სასწავლო - საწარმოს დაბულება
საგანგებო მართვის გეგმა
საზოგადოებასთან ურთიერთობის წესი
წესრიგის დაცვის უზრუნველყოფის მექანიზმები

პარტნიორი კომპანიები და ორგანიზაციები

ბიზნესისა და ტექნოლოგიების ორგანიზაცია თანამშრომლობს ორმოცდაათზე მეტ კომპანიასა და ორგანიზაციასთან. კომპანიები აქტიურად თანამშრომლობელ სტუდენტთა სტაჟირებისა და მათ შემდგომ დასაქმებაში