შპს ბიზნესისა და ტექნოლოგიების აკადემიის მისია, ხედვა და ღირებულებები

მისია:
შპს ბიზნესისა და ტექნოლოგიების აკადემიის მისიაა მაღალხარისხიანი, მრავალპროფილიანი პროფესიული საგანმანათლებლო საქმიანობის განხორციელება. უწყვეტი განათლების მიღების შესაძლებლობის ხელშეწყობა, თანამედროვე მოთხოვნების შესაბამისი თეორიული ცოდნისა და პრაქტიკული გამოცდილების მქონე სპეციალისტების მომზადება, რომლებიც შეძლებენ შრომის ბაზარზე ადაპტირებასა და არსებულ გამოწვევებთან ადეკვატურად გამკლავებას, ასევე ადგილობრივი და საერთაშორისო სასწავლო-სამეწარმეო პარტნიორობის სისტემის შექმნა და განვითარება, რაც ხელს შეუწყობს ერთობლივი პროგრამების განხორციელებას, სტუდენტებისა და პერსონალის სოციალური პასუხისმგებლობის განვითარებაზე ზრუნვა, რაც გაზრდის მათ მოტივაციას, მნიშვნელოვანი წვლილი შეიტანოს ქვეყნის პროფესიული განათლების განვითარებაში, ასევე შემოქმედებითი ცნობიერების და ჯანსაღი ცხოვრების წესის დამკვიდრებაში.

კოლეჯის ხედვაა:
აკადემიის ხედვაა 2022 წელს იყოს პროფესიული განათლების სფეროში ლიდერი საგანმანათლებლო დაწესებულება, რომელსაც ექნება მაღალი რეპუტაცია, ნდობა და აღიარება, როგორც ადგილობრივ, ისე – საერთაშორისო დონეზე.

ღირებულებები:
• სამართლიანი, ჰუმანური, თანასწორი, კონკურენტუნარიანი საგანმანატლებლო გარემოს უზრუნველყოფა;
• ხარისხზე და მომხმარებლებზე ორიენტირებულობა;
• პროფესიული განათლების ხელმისაწვდომობის უზრუნველყოფა;
• ღირსეული და კონკურენტუნარიანი სამუშაო გარემო.

Close Menu
X