სწავლის ხანგრძლივობა 2 წელი: პროგრამაზე ჩარიცხვა ხდება უგამოცდოდ. პროგრამაზე სწავლების უფლება აქვთ მხოლოდ სრული ზოგადი განათლების (12 კლასი) მქონე ნებისმიერი ასაკის პირებს. პროგრამის ფარგლებში სტუდენტს შესაძლებლობა ეძლევათ დაეუფლონ სერვის მომწოდებლების შერჩევას, მომწოდებლებთან ურთიერთობის დამყარებას, ფასის შეთანხმებას, კონტრაქტის გაფორმებას, ტურპაკეტების შექმნა/გაყიდვას, ტურის მომზადება-დაგეგმვა და ორგანიზებას, გიდის, ტრანსპორტის, კვების ობიექტების და განთავსების საშუალებების შერჩევას, ტურის მიმდინარეობის კონტროლს.

1 წლის სწავლის საფასური შეადგენს 1700 (ერთიათასშვიდასი) ლარს.

პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამის დასრულების შემდეგ კურსდამთავრებულებს მიენიჭებათ კვალიფიკაცია და მიიღებენ სახელმწიფოს მიერ აღიარებულ დიპლომს.

პროგრამაზე ჩარიცხვის მსურველებმა უნდა წარმოადგინონ შემდეგი საბუთები: განათლების დამადასტურებელი დოკუმენტი სამი ცალი ფოტოსურათი 3X4 პირადობის მოწმობა (ასლი) დაბადების მოწმობა (ასლი)

დასაქმების შესაძლებლობები:

ტუროპერატორის ტიპურ სამუშაო გარემოს წარმოადგენს შესაბამისად აღჭურვილი ოფისი.

ტუროპერატორის დასაქმების სფეროა ტურისტული (ტუროპერატორული) კომპანია, შეუძლია იმუშაოს ინდივიდუალურადაც, როგორც ინდ. მეწარმემ.

სწავლის ხანგრძლივობა 3 წელი: პროგრამაზე ჩარიცხვა ხდება უგამოცდოდ. პროგრამაზე სწავლების უფლება აქვთ მხოლოდ სრული ზოგადი განათლების (12 კლასი) მქონე ნებისმიერი ასაკის პირებს. პროგრამის ფარგლებში სტუდენტს შესაძლებლობა ეძლევათ დაეუფლონ პაციენტის მოვლის პრაქტიკულ უნარ-ჩვევებს. სწავლების პირველივე წლიდან პრაქტიკას გადიან წამყვან სამედიცინო კლინიკებში.

1 წლის სწავლის საფასური შეადგენს 1900 (ერთიათასცხრაასი) ლარს.

პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამის დასრულების შემდეგ კურსდამთავრებულებს მიენიჭებათ კვალიფიკაცია და მიიღებენ სახელმწიფოს მიერ აღიარებულ დიპლომს.

პროგრამაზე ჩარიცხვის მსურველებმა უნდა წარმოადგინონ შემდეგი საბუთები: განათლების დამადასტურებელი დოკუმენტი სამი ცალი ფოტოსურათი 3X4 პირადობის მოწმობა (ასლი) დაბადების მოწმობა (ასლი)

დასაქმების შესაძლებლობები:

პრაქტიკოს ექთანს სამუშაოს შესრულება უწევს სხვადასხვა დაწესებულებასა და სოციალურ გარემოში. მას შესაძლოა მოუწიოს სტრესულ გარემოში მუშაობა. სამუშაო საათები, რიგ შემთხვევაში, არანორმირებულია.

პრაქტიკოსი ექთნის დასაქმების შესაძლებლობებია:

ü სამედიცინო დაწესებულებები:

· სტაციონარი;

· ამბულატორია;

· დიაგნოსტიკური ცენტრი;

· პირველადი ჯანდაცვის ობიექტები;

· რეაბილიტაციის ცენტრები;

· ესთეტიკური ცენტრები;

· გადაუდებელი დახმარების ცენტრები;

· სასწრაფო გადაუდებელი ცენტრები.

ü სხვადასხვა ინსტიტუცია:

· ბინაზე მომსახურება/პატრონაჟი;

· პანსიონატები (ბავშვთა, მიუსაფართა, მოხუცთა სახლები);

· პალიატიური მზრუნველობის ცენტრები;

· საგანმანათლებლო დაწესებულებები;

· სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებები;

· კვების ობიექტები.

ü ჯანდაცვის ორგანიზაცია:

· ჯანდაცვის სამინისტრო.

პროგრამაზე ჩარიცხვა ხდება უგამოცდოდ. პროგრამაზე სწავლების უფლება აქვთ  სრული ზოგადი განათლების მქონე ნებისმიერი ასაკის პირებს.

პროგრამის ფარგლებში სტუდენტს შესაძლებლობა ეძლევა შეისწავლოს ბავშვის განვითარების ხელშემწყობი სტრატეგიები და დაეუფლოს მის გამოყენებას, ასევე, სკოლამდელი ასაკის ბავშვის ჰოლისტური განვითარებას, მათი ასაკობრივი თავისებურებების, ინტერესების, ინდივიდუალური შესაძლებლობების გათვალისწინებით. შეძლებს სააღმზრდელო პროცესის მართვას პოზიტიური გაძღოლის პრინციპების გამოყენებით და შექმნის წარმატებულ, უსაფრთხო მხარდამჭერ სააღმზრდელო გარემოს შექმნას.

1 წლის სწავლის საფასური შეადგენს 1800 (ერთიათასრვაასი) ლარს.

სასწავლო პროცესის ხანგრძლივობა 2 წელი

პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამის დასრულების შემდეგ კურსდამთავრებულებს მიენიჭებათ კვალიფიკაცია და მიიღებენ სახელმწიფოს მიერ აღიარებულ დიპლომს.

პროგრამაზე ჩარიცხვის მსურველებმა უნდა წარმოადგინონ შემდეგი საბუთები:

განათლების დამადასტურებელი დოკუმენტი -ატესტატი ან მასთან გათანაბრებული დოკუმენტი

სამი ცალი ფოტოსურათი 3X4

დაბადების მოწმობა (ასლი)

პირადობის მოწმობა (ასლი)

დასაქმების შესაძლებლობები:

 ბაგა-ბაღის აღმზრდელი პედაგოგის პროგრამის დასრულების შემდეგ პირს შეუძლია დასაქმდეს ბაგა-ბაღში, სასკოლო მზაობის პროგრამებში, კერძო საბავშვო დაწესებულებებში, საბავშვო გასართობ ცენტრებში, დღის ცენტრებში, სკოლამდელი ასაკის ბავშვის მომსახურების ცენტრებში და ა.შ.

პროგრამაზე ჩარიცხვა ხდება უგამოცდოდ. პროგრამაზე სწავლების უფლება აქვთ  სრული ზოგადი განათლების მქონე ნებისმიერი ასაკის პირებს.

პროგრამის ფარგლებში სტუდენტს შესაძლებლობა ეძლევა შეისწავლოს: სააღრიცხვო პოლიტიკის შემუშავება; შეავსოს და არგუმენტირება გაუკეთოს სამუშაო ფორმებს (სააღრიცხვო დოკუმენტებს); აწარმოოს ბუღალტრული ოპერაციები; შეავსოს და გააგზავნოს დეკლარაციები; მოამზადოს ფინანსური ანგარიშგება; აწარმოოს ბუღალტრულ აღრიცხვა ეკონომიკური საქმიანობის ზოგიერთი სახეობის მიხედვით; აწარმოოს კონტროლი სამეურნეო სუბიექტის საბუღალტრო აღრიცხვაზე; აწარმოოს მმართველობითი აღრიცხვა; შეასრულოს ეკონომიკური ანალიზი

1 წლის სწავლის საფასური შეადგენს 1800 (ერთიათასრვაასი) ლარს.

სასწავლო პროცესის ხანგრძლივობა 1.5 წელი.

პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამის დასრულების შემდეგ კურსდამთავრებულებს მიენიჭებათ კვალიფიკაცია და მიიღებენ სახელმწიფოს მიერ აღიარებულ დიპლომს.

პროგრამაზე ჩარიცხვის მსურველებმა უნდა წარმოადგინონ შემდეგი საბუთები:

განათლების დამადასტურებელი დოკუმენტი -ატესტატი ან მასთან გათანაბრებული დოკუმენტი

სამი ცალი ფოტოსურათი 3X4

დაბადების მოწმობა (ასლი)

პირადობის მოწმობა (ასლი)

დასაქმების შესაძლებლობები:

ბუღალტრულ აღრიცხვაში უმაღლესი პროფესიული კვალიფიკაციის მფლობელს შეუძლია დასაქმდეს კერძო და საჯარო უწყებებში, არასამთავრობო ორგანიზაციებში საბუღალტრო და საფინანსო სამსახურებში, აუდიტორულ და საკონსულტაციო კომპანიებში მთავარ ბუღალტრად, ბუღალტრის თანაშემწედ/ასისტენტად, ბუღალტერ-მოანგარიშედ. შესაძლებელია თვითდასაქმებაც, კერძო პროფესიული პრაქტიკის განხორციელების გზით.

პროგრამაზე ჩარიცხვა ხდება უგამოცდოდ. პროგრამაზე სწავლების უფლება აქვთ  საბაზო განათლების მქონე ნებისმიერი ასაკის პირებს.

პროგრამის ფარგლებში სტუდენტს შესაძლებლობა ეძლევა შეისწავლოს: პერსონალური კომპიუტერის აწყობადა დაკომპლექტება; პერიფერიული მოწყობილობების დამონტაჟებას; ოპერაციული სისტემის დაინსტალირებას და გამართვას; გამოყენებითი პროგრამული უზრუნველყოის დაინსტალირებას; ოპერაციული სისტემის უსაფრთხოება; ქსელების ფუნდამენტური პრინციპების და ტიპების განსხვავებას; ქსელში ინფორმაციის მიმოცვლის მოდელების (TCP/IP,OSI) შრეები და ამ შრეებზე მომუშავე პორტების გარჩევას და ა.შ.

1 წლის სწავლის საფასური შეადგენს 1800 (ერთიათასრვაასი) ლარს.

სასწავლო პროცესის ხანგრძლივობა 1 წელი.

პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამის დასრულების შემდეგ კურსდამთავრებულებს მიენიჭებათ კვალიფიკაცია და მიიღებენ სახელმწიფოს მიერ აღიარებულ დიპლომს.

პროგრამაზე ჩარიცხვის მსურველებმა უნდა წარმოადგინონ შემდეგი საბუთები:

განათლების დამადასტურებელი დოკუმენტი -ატესტატი ან მასთან გათანაბრებული დოკუმენტი

სამი ცალი ფოტოსურათი 3X4

დაბადების მოწმობა (ასლი)

პირადობის მოწმობა (ასლი)

დასაქმების შესაძლებლობები:

კურს დამთავრებულს შეუძლია დასაქმდეს ტექნიკური მხარდაჭერის სპეციალისტად ნებისმიერ სახელწიფო/მუნიციპალურ ორგანიზაციაში ან/და კერძო კომპანიაში, სადაც გამოიყენება ინფორმაციული ტექნოლოგიები.

პროგრამაზე ჩარიცხვა ხდება უგამოცდოდ. პროგრამაზე სწავლების უფლება აქვთ  სრული ზოგადი განათლების მქონე ნებისმიერი ასაკის პირებს.

პროგრამის ფარგლებში სტუდენტს შესაძლებლობა ეძლევა დაეუფლოს და შეიმუშაოს სამუშაოს ნეგატიური ასპექტებისგან დასაქმებულთა და სამუშაო სივრცეში მყოფი სხვა პირების სიცოცხლის, ჯანმრთელობისა და გარემოს დაცვის მექანიზმი. ასევე, შექმნის პირობებს ჯანსაღი და ღირსეული საქმიანობისთვის საქართველოს კანონმდებლობით გათვალისწინებული სტანდარტების შესაბამისად და უზრუნველყოფს შრომის დაცვითი ღონისძიებების დანერგვასა და მართვას.

1 წლის სწავლის საფასური შეადგენს 1900 (ერთიათასცხრაასი) ლარს.

სასწავლო პროცესის ხანგრძლივობა 2 წელი

პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამის დასრულების შემდეგ კურსდამთავრებულებს მიენიჭებათ კვალიფიკაცია და მიიღებენ სახელმწიფოს მიერ აღიარებულ დიპლომს.

პროგრამაზე ჩარიცხვის მსურველებმა უნდა წარმოადგინონ შემდეგი საბუთები:

განათლების დამადასტურებელი დოკუმენტი -ატესტატი ან მასთან გათანაბრებული დოკუმენტი

სამი ცალი ფოტოსურათი 3X4

დაბადების მოწმობა (ასლი)

პირადობის მოწმობა (ასლი)

დასაქმების შესაძლებლობები:

 პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამის მიხედვით შრომის უსაფრთხოებისა და გარემოსდაცვითი ტექნოლოგიების მენეჯერი/სპეციალისტი შეიძლება დასაქმდეს: სხვადასხვა სფეროების: მშენებლობის, ელექტრომომარაგების, წყალმომარაგების, ნავთობისა და გაზის, ლოჯისტიკის, ტრანსპორტის, მძიმე მრეწველობის, სამთო მრეწველობის, საზღვაო პორტების, კომუნიკაციების, ტურიზმის, სარესტორნო, გასართობ, სავაჭრო, საგანმანათლებო დაწესებულებებში: უსაფრთხოების ინსპექტორად/მენეჯერად; ჯანმრთელობის დაცვის ინსპექტორად/მენეჯერად; შრომის, ჯანმრთელობის და უსაფრთხოების ინსპექტორად/მენეჯერად; დაბინძურების ინსპექტორად; ჯანსაღი სამუშაო გარემოს დაცვის ოფიცერად; შრომის უსაფრთხოების და ჯანმრთელობის დაცვის მრჩეველად; გარემოს დაცვის მრჩეველად; შრომის ჰიგიენის სპეციალისტად/მენეჯერად; ნარჩენების შეგროვების სპეციალისტად; ნარჩენების დამუშავება-მოცილების სპეციალისტად; დაბინძურებისაგან გასუფთავება-ნარჩენების მართვის ინსპექტორად; უსაფრთხოების დაცვის სპაციალისტად/ მენეჯერად; შრომის უსაფრთხოებისა და გარემოსდაცვითი ტექნოლოგიების მენეჯერად ან სპეციალისტად; სახელმწიფოს შრომის ინსპექტირების სამსახურებში შრომის უსაფრთხოებისა და გარემოსდაცვითი ტექნოლოგიების მენეჯერად ან სპეციალისტად; სხვადასხვა კერძო და სახელმწიფო სტრუქტურებსა და ორგანიზაციებში შრომის უსაფრთხოებისა და გარემოსდაცვითი ტექნოლოგიების მენეჯერად ან სპეციალისტად.

პროგრამაზე ჩარიცხვა ხდება უგამოცდოდ. პროგრამაზე სწავლების უფლება აქვთ  საბაზო განათლების მქონე ნებისმიერი ასაკის პირებს.

ვებ ინტერფეისის დიზაინერის პროგრამის დასრულების შემდეგ პირს შეუძლია : რასტრული და ვექტორული გამოსახულების შექმნა, რედაქტირება/ტრანსფორმაცია, სხვადასხვა ეფექტებით დამუშავება, თვისებების განსაზღვრა, სასურველ ფორმატში შენახვა; ვებ საიტის კონცეფციის შემუშავება; ვებ საიტის ინტერფეისის გრაფიკული დიზაინის მომზადება გრაფიკულ რედაქტორების საშუალებით; ვებ საიტის ინტერაქტიული პროცესების სცენარის ჩამოყალიბება და შესაბამისი ვიზუალური ელემენტების შემუშავება/შერჩევა;  მარტივი ვებ საიტის მარკირება და სტილებით გაფორმება

1 წლის სწავლის საფასური შეადგენს 1800 (ერთიათასრვაასი) ლარს.

სასწავლო პროცესის ხანგრძლივობა 1 წელი.

პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამის დასრულების შემდეგ კურსდამთავრებულებს მიენიჭებათ კვალიფიკაცია და მიიღებენ სახელმწიფოს მიერ აღიარებულ დიპლომს.

პროგრამაზე ჩარიცხვის მსურველებმა უნდა წარმოადგინონ შემდეგი საბუთები:

განათლების დამადასტურებელი დოკუმენტი -ატესტატი ან მასთან გათანაბრებული დოკუმენტი

სამი ცალი ფოტოსურათი 3X4

დაბადების მოწმობა (ასლი)

პირადობის მოწმობა (ასლი)

დასაქმების შესაძლებლობები:

ვებ ინტერფეისის დიზაინერის პროგრამის დასრულების შემდეგ პირს შეუძლია დასაქმდეს ვებ სტუდიაში, ციფრული მარკეტინგის ან სხვა ტიპის სარეკლამო სააგენტოში და ონლაინ კომპანიაში. ასევე, შესაძლებელია თვითდასაქმება და კერძო შეკვეთების შესრულება.

პროგრამაზე ჩარიცხვის მსურველებმა უნდა წარმოადგინონ შემდეგი საბუთები:  
 
განათლების დამადასტურებელი დოკუმენტი -ატესტატი ან მასთან გათანაბრებული დოკუმენტი
განათლების დამადასტურებელი დოკუმენტი 
 სამი ცალი ფოტოსურათი 3X4 
 პირადობის მოწმობა (ასლი)
Close Menu
X